EditorsAbout the SiteComes vs. MicrosoftUsing This Web SiteSite ArchivesCredibility IndexOOXMLOpenDocumentPatentsNovellNews DigestSite NewsRSS

11.09.17

Patent Office of the Netherlands Expresses Uncertainty About UPC, Voices Concern About Benoît Battistelli’s Attack on Staff

Posted in Europe, Patents at 6:46 am by Dr. Roy Schestowitz

Bank robbery

Summary: Benoît Battistelli’s ruthless and destructive push for the UPC, combined with disregard for the law and the welfare of EPO staff, results in strongly-worded publications that don’t even assume that the UPC will ever materialise

EARLIER this year, in the April 2017 edition of the “Bijblad de Industrieele Eigendom”, the EPO got slammed for Battistelli's manipulation of the Administrative Council. They called it “an unreal situation.”

The October 2017 edition of the “Bijblad de Industrieele Eigendom”, an official quarterly publication of the Netherlands Patent Office, was also published online [PDF] quite recently.

“Amongst other things,” a reader told us, “it contains a report on the October meeting of the Administrative Council (10 and 11 October) and a report on the meeting of the Select Committee which took place immediately before on 9 October.

“The Select Committee is a sub-committee of the Administrative Council responsible for matters relating to the Unitary Patent Agreement and it acts as a liaison body between the EPO and the EU.

“From the report on the Administrative Council meeting it would appear that some delegations are unhappy about the evident lack of progress in the “social dialogue” and the lack of information provided by the EPO to the Council.”

For example (translation): “Several delegations also addressed the social situation once again and enquired in particular about the state of the social dialogue. Unfortunately, however, the EPO did not provide any concrete information on the results and follow-up of, for example, the ‘focus groups’ which had been established.”

There’s also this: “The (very comprehensive) Social Report for 2016 was also discussed. Several delegations called for the necessary steps in the social dialogue with the focus on a clear objective while recognising that the dialogue itself is an extremely difficult matter in the given situation. The number of meetings has also grown considerably, but the qualitative results are lagging far behind.”

The report on the Select Committee meeting contains an update on the status of the UPC and includes observations on Brexit and the German constitutional complaint.

The report concludes by stating that it is unclear when a judgment on the complaint can be expected from the German Federal Constitutional Court or whether Germany will in fact be able to ratify the UPC Agreement.

Extracts of the relevant sections of the Bijblad in the original Dutch are shown below along with English translations of the most important passages.

Dutch (original):

Kort verslag 153e Administrative Council (AC)

De Administrative Council (AC) van de European Patent Organisation (EPO) kwam laatstelijk bijeen
op 10 en 11 oktober 2017.

Voor het eerst werd de vergadering geleid door de in juni nieuw gekozen voorzitter, Christoph Ernst, in het dagelijkse leven Ministeraldirigent (plv. directeur-generaal) bij het Duitse Justizministerium.

Aan de AC meeting werd ook deelgenomen door twee nieuwe Heads of Delegation: Catherine Chammartin namens Zwitserland (zij vervangt nu in die rol haar voorganger Roland Grossenbacher) en Sune Sörensen namens Denemarken (hij is bij de Denen de opvolger van Jesper Kongstad). Vermeldenswaard is verder dat de Luxemburger Lex Kaufhold werd gekozen tot voorzitter van het Budget & Finance Committee, als opvolger van Christoph Ernst die inmiddels AC Chair is geworden.

Natuurlijk stond deze AC voor een heel groot deel in het teken van de verkiezing van de volgende president van het Europees Octrooibureau (EOB). Na intensieve sessies met questions and answers, waarin de twee kandidaten door de AC uitgebreid aan de tand zijn gevoeld, werd de Portugees Antonio Campinos gekozen. Per 1 juli 2018 is hij dus de opvolger van de Fransman Benoît Battistelli. Campinos, nu nog Executive Director van het EU-bureau voor merk- en modelrechten in Alicante (EUIPO) en voordien ook nog president van het Portugese nationale bureau, was op voorhand al de gedoodverfde favoriet. Met 36 stemmen, tegenover 2 stemmen voor zijn Italiaanse tegenstrever, maakte hij de status van favoriet volledig waar. Het hem verleende mandaat geldt voor een periode van 5 jaar.

Naar aanleiding van het gebruikelijke activities report van de EOB-President is het management en het personeel van het EOB lof toegezwaaid voor de fraaie resultaten die door het bureau steeds kunnen worden gepresenteerd. Verschillende delegaties zijn daarnaast overigens andermaal ingegaan op de sociale situatie en vroegen zich in het bijzonder af hoe het staat met de sociale dialoog. Over de uitkomsten en de follow-up van bijvoorbeeld de ingestelde ‘focus groups’ is door het EOB echter jammer genoeg geen concrete informatie gegeven.

Voor de eerste keer heeft verder de President van de Boards of Appeal, de Zweed Carl Josefsson, zijn activities report gepresenteerd. Ingegaan is door Josefsson onder andere op de zeer onlangs afgeronde verhuizing van de Boards van München naar het plaatsje Haar. Verder is door hem aandacht besteed aan maatregelen, die een periode van vijf jaar beslaan, om de backlog aan te pakken, wat anders dan door sommigen wordt gedacht, beslist géén sinecure is. Als ook een uitvloeisel van de package deal in de AC (maar Nederland was toen tegenstemmer) van juni 2016 ten aanzien van Boards of Appeal is het overigens zo dat het plan bestaat om de fees bij de Boards met misschien wel 20% te verhogen; een verhoging die naar verluidt niet zou gaan gelden voor het midden- en kleinbedrijf.

Op de agenda stond verder het (voor het eerst uitgebrachte) Quality Report, in dit geval over 2016. Verschillende grotere octrooilanden maken zich druk om de kwaliteit van de producten en diensten van het EOB. Als het gaat om proceskwaliteit is het rapport overigens overtuigend. Wat productkwaliteit betreft blijft het moeilijk om te begrijpen hoe het er bij het EOB voorstaat. Nederland heeft opgemerkt dat het verhaal gaat dat de brief (inhoudend de intention to grant) die het EOB uitstuurt vóór de uiteindelijke verlening van het octrooi tegenwoordig in de vorm van amenderingen aanzienlijk meer reacties oproept bij de aanvragers dan voorheen. Als dat inderdaad zo is, dan zou het EOB in de voorfase dus minder goed werk geleverd hebben. Deze concrete vraag bleef echter onbeantwoord door het EOB. Door het EOB is toegezegd dat het Quality Report voortaan jaarlijks zal worden.

Ook het (zeer uitvoerige) Social Report over 2016 werd besproken. Bepleit werden door meerdere delegaties de nodige stappen in de sociale dialoog, gericht op een duidelijke doelstelling, in het besef dat de dialoog op zich in de gegeven situatie een uiterst moeilijke aangelegenheid is. Het aantal meetings is overigens flink gegroeid maar de kwalitatieve uitkomsten blijven daar ver bij achter.

Verder gaat de werving van (bijna uitsluitend nog) nieuwe examiners onverdroten voort. Ook is door delegaties aandacht gevraagd voor de gang van zaken en de uitkomsten bij de appeal en disciplinary procedures.

Ten aanzien van de werving kwam ook nog ter sprake dat één-derde van de nieuwe personeelsleden de Duitse nationaliteit heeft en dat daarentegen het percentage vrouwen achterblijft. Gegeven de gewenste diversiteit is hier door de staff van het EOB een kanttekening bij gemaakt.

Tot slot zij hier vermeld dat de AC het EOB heeft gevolmachtigd om het EPO-WIPO Agreement te vernieuwen dat ziet op het functioneren van het EOB als International Searching Authority en als International Preliminary Examining Authority onder het Patent Cooperation Treaty (PCT).

terug naar nieuwsbrief

English (portions from original):

Naar aanleiding van het gebruikelijke activities report van de EOB-President is het management en het personeel van het EOB lof toegezwaaid voor de fraaie resultaten die door het bureau steeds kunnen worden gepresenteerd. Verschillende delegaties zijn daarnaast overigens andermaal ingegaan op de sociale situatie en vroegen zich in het bijzonder af hoe het staat met de sociale dialoog. Over de uitkomsten en de follow-up van bijvoorbeeld de ingestelde ‘focus groups’ is door het EOB echter jammer genoeg geen concrete informatie gegeven.

[...]

In response to the usual activities report of the EPO President, the management and staff of the EPO were commended for the fine results that could be constantly presented by the Office. Several delegations also addressed the social situation once again and enquired in particular about the state of the social dialogue. Unfortunately, however, the EPO did not provide any concrete information on the results and follow-up of, for example, the ‘focus groups’ which had been established.

[...]

Ook het (zeer uitvoerige) Social Report over 2016 werd besproken. Bepleit werden door meerdere delegaties de nodige stappen in de sociale dialoog, gericht op een duidelijke doelstelling, in het besef dat de dialoog op zich in de gegeven situatie een uiterst moeilijke aangelegenheid is. Het aantal meetings is overigens flink gegroeid maar de kwalitatieve uitkomsten blijven daar ver bij achter.

Verder gaat de werving van (bijna uitsluitend nog) nieuwe examiners onverdroten voort. Ook is door delegaties aandacht gevraagd voor de gang van zaken en de uitkomsten bij de appeal en disciplinary procedures.

Ten aanzien van de werving kwam ook nog ter sprake dat één-derde van de nieuwe personeelsleden de Duitse nationaliteit heeft en dat daarentegen het percentage vrouwen achterblijft. Gegeven de gewenste diversiteit is hier door de staff van het EOB een kanttekening bij gemaakt.

The (very comprehensive) Social Report for 2016 was also discussed. Several delegations called for the necessary steps in the social dialogue with the focus on a clear objective while recognising that the dialogue itself is an extremely difficult matter in the given situation. The number of meetings has also grown considerably, but the qualitative results are lagging far behind.

Furthermore, the recruitment of (almost exclusively) new examiners will continue unabated. Delegations also drew attention to the state of play and the outcome of appeal and disciplinary procedures.

With regard to recruitment, it was also mentioned that one-third of the new staff members are of German nationality and that, on the other hand, the percentage of women is below par. Given the desire for diversity, the EPO staff made a comment on this.

Dutch (original):

Kort verslag Select Committee d.d. 9 oktober 2017

Het Select Committee (SC) van de Administrative Council (AC), dat gaat over de implementatie van de unitaire octrooibescherming in EOB-context, kwam bijeen op 9 oktober 2017.

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft het SC geïnformeerd over de voortgang en de nieuwe functionaliteiten van de IT-systemen die nodig zijn om de voorziene unitaire octrooibescherming te ondersteunen om zo het vereiste dataverkeer tussen het EOB, de national offices en het UPC mogelijk te maken. Vermeldenswaard voor gebruikers is nog dat er op verzoek van de user community van het EOB een nieuwe code komt om in het EOB-register de Europese octrooien met unitair effect te kunnen identificeren.

Aan de orde kwam ook het belang dat in het Unitary Patent Protection (UPP)-deel van het EOB-register ook alle relevante informatie vindbaar zal worden over Supplementary Protection Certificates (SPCs). Het EOB ziet daartoe graag dat national offices gebruik maken van de mogelijkheid om de bedoelde informatie electronisch uit te wisselen met behulp van het EOB- systeem INPADOC.

Ook deze keer is gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het Unitary Patent en het Unified Patent Court (UPC). Belangrijke hobbels zijn de instemming met de “Provisional application phase” van het UPC Agreement en hat “Protocol on Privileges en Immunities” van dat UPC alsook natuurlijk de nog onvoltooide ratificatieprocedures in het UK en Duitsland (waar de Bundespräsident wacht met het contrasigneren nu het Bundesverfassungsgericht zich nog moet uitspreken over de aldaar op 31 maart ingediende constitutionele klacht).

Ter informatie stonden op de SC-agenda de “Results of the questionnaire on national measured accompanying the implementation of the European patent with unitary effect”. Het SC nam hier kennis van. Het is de bedoeling een overzicht van alle nationale implementatiemaatregelen te publiceren op de EOB website, zodra het unitaire systeem operationeel wordt.

Tav de voorlichting en communicatie over het unitaire octrooipakket door het EOB nam het SC kennis van de plannen die daarvoor bestaan. Het SC verwelkomde de producten die in ontwikkeling zijn, zoals brochures, een uitgebreide User Guide en de aanpassing van de EOB-website. Ook werd door het EOB meegedeeld dat het EOB bereid is om de vertaling van de User Guide in andere dan drie officiële EOB-talen te verzorgen.

Daarnaast heeft de Europese Commissie een update gegeven van haar plannen voor ondersteunende maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf. Een haalbaarheidsstudie over een systeem van pre-diagnose voor bedrijven is gestart. Een aanbesteding wordt georganiseerd voor een database on IP licensing, gericht op implementatie ervan in 2018. Ook wordt nagedacht over mogelijkheden voor arbitration en mediation.

De plannen om in het bijzonder het innovatieve midden-en kleinbedrijf te ondersteunen worden op zich verwelkomd, al zijn er ook landen die vervolgens uitdrukkelijk wijzen op het subsidiariteitsbeginsel dat veronderstelt dat rekening wordt gehouden met nationale verantwoordelijkheden en initiatieven en dat er waar mogelijk wordt samengewerkt met organisaties in de nationale omgeving.

terug naar nieuwsbrief

Update UPC Agreement

Ratificaties
Sinds eind juli jl. hebben weer twee landen het UPC Agreement geratificeerd: Estland en Litouwen. Daarmee bedraagt het aantal ratificaties inmiddels 14 landen (zie hier voor een volledig overzicht van de ratificaties). De voor inwerkingtreding vereiste ratificaties van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ontbreken echter nog.

Verenigd Koninkrijk
Wat betreft de Britse ratificatie kan worden gemeld dat het Schotse parlement het Protocol inzake Privileges en Immuniteiten heeft goedgekeurd. Het parlement in London dient dit echter ook nog te doen (zie hier), alvorens het VK het UPC Agreement kan ratificeren. Van Britse zijde wordt verzekerd dat hun ratificatie nog dit jaar zal worden gedeponeerd in Brussel.

Duitsland
Over de Duitse klacht is in augustus jl. meer bekend geworden. De Duitse octrooigemachtigde dr. Th. Bausch heeft aan het Bundesverfassungsgericht meer informatie gevraagd en gekregen (zie hier). De klacht blijkt te zijn gebaseerd op vier bezwaren:

1) De UPC-goedkeuringswet waarbij soevereiniteit wordt overgedragen, moest met tweederde meerderheid worden gekeurd door de Bundestag en de Bundesrat.

2) Democratische en rechtstatelijke gebreken ten aanzien van de regelgevende organen van het UPC.

3) Gebrekkige onafhankelijkheid en democratische legitimatie van de UPC rechters.

4) Strijd met het principe van openheid jegens Europees recht (Europarechtsfreundlichkeit) op grond van vermeende onverenigbaarheid van de UPC Agreement met het EU recht.

Het Duitse constitutionele hof heeft een aantal derden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de klacht te geven. In oktober jl. is voorts aan andere derden ook deze gelegenheid geboden en blijkt het Bundesverfassungsgericht de termijn voor het geven van een zienswijze te hebben verlengd tot eind december. Het dus is vooralsnog onduidelijk wanneer een beslissing van het Duitse hof op de klacht tegemoet kan worden gezien of dat Duitsland het UPC Agreement kan ratificeren.

terug naar nieuwsbrief

English (portions from original):

Update UPC Agreement

Ratifications
Since the end of July, two more countries have ratified the UPC Agreement: Estonia and Lithuania.

With this, the number of ratifications is now 14 countries (see here for a full overview of ratifications).

http://www2.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001&DocLanguage=en

However, the ratifications of the United Kingdom and Germany which are required for entry into force are still missing.

United Kingdom
As regards the British ratification, it can be reported that the Scottish Parliament has approved the Protocol on Privileges and Immunities. However, the Parliament in London still has to do this (see here: http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2017/9780111158555/contents) before the UK can ratify the UPC agreement. From the British side it has been assured that their ratification will be deposited this year in Brussels.

Germany
More became known about the German complaint in August. German Patent Attorney Dr Th. Bausch asked for and received more information from the Federal Constitutional Court (see here).

http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/08/16/upc-finally-some-news-from-the-german-federal-constitutional-court/

The complaint appears to be based on four objections:

1) The UPC Agreement Act, which transfers sovereignty, had to be approved by the Bundestag and the Bundesrat with a two-thirds majority.
2) Democratic and legal deficiencies in respect of the UPC regulatory bodies.
3) Inadequate independence and democratic legitimacy of the UPC judges.
4) Conflict with the principle of openness to European law (“Europarechtsfreundlichkeit”) on the grounds of alleged incompatibility of the UPC Agreement with EU law.

The German Constitutional Court offered a number of third parties an opportunity to give their views on the complaint. Last October, this opportunity was extended to other third parties, and the Constitutional Court appears to have extended the deadline for submission of opinions to the end of December. It is thus unclear for the moment when a judgment on the complaint can be expected from the German Court or whether Germany can ratify the UPC Agreement.

The above is an admission from UPC ‘cheerleaders’ that UPC may not happen. This is rather significant.

Share this post: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • del.icio.us
 • Reddit
 • co.mments
 • DZone
 • email
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • NewsVine
 • Print
 • Technorati
 • TwitThis
 • Facebook

If you liked this post, consider subscribing to the RSS feed or join us now at the IRC channels.

Pages that cross-reference this one

What Else is New


 1. Links 18/9/2018: Qt 5.12 Alpha , MAAS 2.5.0 Beta, PostgreSQL CoC

  Links for the day 2. Today's European Patent Office (EPO) Works for Large, Foreign Pharmaceutical Companies in Pursuit of Patents on Nature, Life, and Essential/Basic Drugs

  The never-ending insanity which is patents on DNA/genome/genetics and all sorts of basic things that are put together like a recipe in a restaurant; patents are no longer covering actual machinery that accomplishes unique tasks in complicated ways, typically assembled from scratch by humans; some supposed 'inventions' are merely born into existence by the natural splitting of organisms or conception (e.g. pregnancy) 3. The EPO Has Quit Pretending That It Cares About Patent Quality, All It Cares About is Quantity of Lawsuits

  A new interview with Roberta Romano-Götsch, as well as the EPO's promotion of software patents alongside CIPA (Team UPC), is an indication that the EPO has ceased caring about quality and hardly even pretends to care anymore 4. Qualcomm's Escalating Patent Wars Have Already Caused Massive Buybacks (Loss of Reserves) and Loss of Massive Clients

  Qualcomm's multi-continental patent battles are an effort to 'shock and awe' everyone into its protection racket; but the unintended effect seems to be a move further and further away from 'Qualcomm territories' 5. Links 17/9/2018: Torvalds Takes a Break, SQLite 3.25.0 Released

  Links for the day 6. The Patent Trial and Appeal Board (PTAB) Helps Prevent Frivolous Software Patent Lawsuits

  PTAB with its quality-improving inter partes reviews (IPRs) is enraging patent maximalists; but by looking to work around it or weaken it they will simply reduce the confidence associated with US patents 7. Abstract Patents (Things One Can Do With Pen and Paper, Sometimes an Abacus) Are a Waste of Money as Courts Disregard Them

  A quick roundup of patents and lawsuits at the heart of which there's little or no substance; 35 U.S.C. § 101 renders these moot 8. “Blockchain” Hype and “FinTech”-Like Buzzwords Usher in Software Patents Everywhere, Even Where Such Patents Are Obviously Bunk

  Not only the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) embraces the "blockchain" hype; business methods and algorithms are being granted patent 'protection' (exclusivity) which would likely be disputed by the courts (if that ever reaches the courts) 9. Qualcomm's Patent Aggression Threatens Rationality of Patent Scope in Europe and Elsewhere

  Qualcomm's dependence on patent taxes (so-called 'royalties' associated with physical devices which it doesn't even make) highlights the dangers now known; the patent thicket has grown too "thick" 10. Months After Oil States the Patent Maximalists Are Still Desperate to Crush PTAB in the Courts, Not Just in Congress and the Office

  Patent Trial and Appeal Board (PTAB) inter partes reviews (IPRs) improve patent quality and are therefore a threat to those who profit from spurious feuding and litigation; they try anything they can to turn things around 11. IAM, Watchtroll and the EPO Still Spread the Mentality of Patent Maximalism

  The misguided idea that the objective (overall) should be to grant as many monopolies as possible (to spur a lot of litigation) isn't being challenged in echo chamber 'events', set up and sponsored by think tanks and pressure groups of the litigation 'industry' 12. Watchtroll and Other Proponents of Patent Trolls Are Trying to Change the Law Outside the Courts in Order to Bypass Patent Justice

  35 U.S.C. § 101 (Section 101) voids almost every software patent — a reality that even the most zealous patent professionals have come to grips with and their way of tackling this ‘problem’ is legislative, albeit nowhere near successful (so far) 13. Links 16/9/2018: Windows Plays 'Nice' Again, Elisa Music Player 0.3 Beta and Latte Dock 0.8.1

  Links for the day 14. Slamming Courts and Judges Won't Help the Patent Maximalists; It Can Only Make Things Worse

  Acorda Therapeutics sees its stock price dropping 25% after finding out that its patent portfolio isn't solid, as affirmed by the Federal Circuitn(CAFC); the only way out of this mess is a pursuit of a vastly improved patent quality, thorough patent examination which then offers legal certainty 15. Patent Trolls Are Still Active and Microsoft is Closely Connected to Many of Them

  A roundup of patent trolls' actions in the United States; Microsoft is connected to a notably high number of these 16. Advancements in Automobile Technology Won't be Possible With Patent Maximalism

  Advancements in the development of vehicles are being discouraged by a thicket of patents as dumb (and likely invalid) as claims on algorithms and mere shapes 17. Battistelli “Has Deeply Hurt the Whole Patent Profession, Examiners as Well as Agents” and Also the Image of France

  A French perspective regarding Battistelli's reign at the EPO, which has not really ended but manifests itself or 'metastasises' through colleagues of Battistelli (whom he chose) and another French President (whom he also chose) 18. António Campinos Needs to Listen to Doctors Without Borders (MSF) et al to Salvage What's Left of Public Consent for the EPO

  Groups including Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) and Médecins du Monde (MdM) have attempted to explain to the EPO, with notoriously French-dominated leadership, that it’s a mistake to work for Gilead at the expense of the public; but António Campinos is just another patent maximalist 19. The Max Planck Institute's Determination on UPC's (Unitary Patent) Demise is Only “Controversial” in the Eyes of Rabid Members of Team UPC

  Bristows keeps lying like Battistelli; that it calls a new paper "controversial" without providing any evidence of a controversy says a lot about Bristows LLP, both as a firm and the individuals who make up the firm (they would not be honest with their clients, either) 20. Links 15/9/2018: Wine 3.16, Overwatch's GNU/Linux (Wine) 'Ban', New Fedora 28 Build, and Fedora 29 Beta Delay

  Links for the day 21. Max Planck Institute Pours More Water on the Dying Unitary Patent (UPC)

  The Max Planck Institute gives another sobering reality check for Team UPC to chew on; there's still no sign of any progress whatsoever for the UPC because even Team UPC appears to have given up and moved on 22. EPO Seals Many Death Sentences With Acceptance of EP 2604620

  Very disappointing news as EP 2604620 withstands scrutiny, assuring that a lot of poor people will not receive much-needed, life-saving treatments 23. Links 13/9/2018: Compiz Comeback, 'Life is Strange: Before the Storm'

  Links for the day 24. Now We Have Patents on Rooms. Yes, Rooms!

  The shallow level of what nowadays constitutes "innovation" and merits getting a patent for a couple of decades 25. EPO Granted a Controversial European Patent (Under Battistelli) Which May Literally Kill a Lot of People

  The EPO (together with CIPA) keeps promoting software patents; patents that are being granted by the EPO literally put lives at risk and have probably already cost a lot of lives 26. Links 13/9/2018: Parrot 4.2.2, Sailfish OS Nurmonjoki, Eelo Beta

  Links for the day 27. Patents on Life at the EPO Are a Symptom of Declining Patent Quality

  When even life and natural phenomena are deemed worthy of a private monopoly it seems clear that the sole goal has become patenting rather than advancement of science and technology; media that's controlled by the patent 'industry', however, fails to acknowledge this and plays along with privateers of nature 28. Defending the World's Most Notorious Patent Trolls in an Effort to Smear the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) is an Utterly Poor Strategy

  The 'case' for patent maximalism is very weak; those who spent years if not decades promoting patent maximalism have resorted to attacks on judges, to defense of trolls like Intellectual Ventures, defense of patent scams, and ridiculous attempts to call victims of patent trolls "trolls" 29. The Belated Demise of Propaganda Sites of the Litigation 'Industry'

  Sites that promote the interests of Big Litigation (patent trolls, patent law firms etc.) are ebbing away; in the process they still mothball the facts and push propaganda instead 30. Links 11/9/2018: OpenSSL 1.1.1, Alpine Linux 3.8.1, Copyright Fight in EU

  Links for the day


CoPilotCo

RSS 64x64RSS Feed: subscribe to the RSS feed for regular updates

Home iconSite Wiki: You can improve this site by helping the extension of the site's content

Home iconSite Home: Background about the site and some key features in the front page

Chat iconIRC Channel: Come and chat with us in real time

CoPilotCo

Recent Posts