EditorsAbout the SiteComes vs. MicrosoftUsing This Web SiteSite ArchivesCredibility IndexOOXMLOpenDocumentPatentsNovellNews DigestSite NewsRSS

11.09.17

Patent Office of the Netherlands Expresses Uncertainty About UPC, Voices Concern About Benoît Battistelli’s Attack on Staff

Posted in Europe, Patents at 6:46 am by Dr. Roy Schestowitz

Bank robbery

Summary: Benoît Battistelli’s ruthless and destructive push for the UPC, combined with disregard for the law and the welfare of EPO staff, results in strongly-worded publications that don’t even assume that the UPC will ever materialise

EARLIER this year, in the April 2017 edition of the “Bijblad de Industrieele Eigendom”, the EPO got slammed for Battistelli's manipulation of the Administrative Council. They called it “an unreal situation.”

The October 2017 edition of the “Bijblad de Industrieele Eigendom”, an official quarterly publication of the Netherlands Patent Office, was also published online [PDF] quite recently.

“Amongst other things,” a reader told us, “it contains a report on the October meeting of the Administrative Council (10 and 11 October) and a report on the meeting of the Select Committee which took place immediately before on 9 October.

“The Select Committee is a sub-committee of the Administrative Council responsible for matters relating to the Unitary Patent Agreement and it acts as a liaison body between the EPO and the EU.

“From the report on the Administrative Council meeting it would appear that some delegations are unhappy about the evident lack of progress in the “social dialogue” and the lack of information provided by the EPO to the Council.”

For example (translation): “Several delegations also addressed the social situation once again and enquired in particular about the state of the social dialogue. Unfortunately, however, the EPO did not provide any concrete information on the results and follow-up of, for example, the ‘focus groups’ which had been established.”

There’s also this: “The (very comprehensive) Social Report for 2016 was also discussed. Several delegations called for the necessary steps in the social dialogue with the focus on a clear objective while recognising that the dialogue itself is an extremely difficult matter in the given situation. The number of meetings has also grown considerably, but the qualitative results are lagging far behind.”

The report on the Select Committee meeting contains an update on the status of the UPC and includes observations on Brexit and the German constitutional complaint.

The report concludes by stating that it is unclear when a judgment on the complaint can be expected from the German Federal Constitutional Court or whether Germany will in fact be able to ratify the UPC Agreement.

Extracts of the relevant sections of the Bijblad in the original Dutch are shown below along with English translations of the most important passages.

Dutch (original):

Kort verslag 153e Administrative Council (AC)

De Administrative Council (AC) van de European Patent Organisation (EPO) kwam laatstelijk bijeen
op 10 en 11 oktober 2017.

Voor het eerst werd de vergadering geleid door de in juni nieuw gekozen voorzitter, Christoph Ernst, in het dagelijkse leven Ministeraldirigent (plv. directeur-generaal) bij het Duitse Justizministerium.

Aan de AC meeting werd ook deelgenomen door twee nieuwe Heads of Delegation: Catherine Chammartin namens Zwitserland (zij vervangt nu in die rol haar voorganger Roland Grossenbacher) en Sune Sörensen namens Denemarken (hij is bij de Denen de opvolger van Jesper Kongstad). Vermeldenswaard is verder dat de Luxemburger Lex Kaufhold werd gekozen tot voorzitter van het Budget & Finance Committee, als opvolger van Christoph Ernst die inmiddels AC Chair is geworden.

Natuurlijk stond deze AC voor een heel groot deel in het teken van de verkiezing van de volgende president van het Europees Octrooibureau (EOB). Na intensieve sessies met questions and answers, waarin de twee kandidaten door de AC uitgebreid aan de tand zijn gevoeld, werd de Portugees Antonio Campinos gekozen. Per 1 juli 2018 is hij dus de opvolger van de Fransman Benoît Battistelli. Campinos, nu nog Executive Director van het EU-bureau voor merk- en modelrechten in Alicante (EUIPO) en voordien ook nog president van het Portugese nationale bureau, was op voorhand al de gedoodverfde favoriet. Met 36 stemmen, tegenover 2 stemmen voor zijn Italiaanse tegenstrever, maakte hij de status van favoriet volledig waar. Het hem verleende mandaat geldt voor een periode van 5 jaar.

Naar aanleiding van het gebruikelijke activities report van de EOB-President is het management en het personeel van het EOB lof toegezwaaid voor de fraaie resultaten die door het bureau steeds kunnen worden gepresenteerd. Verschillende delegaties zijn daarnaast overigens andermaal ingegaan op de sociale situatie en vroegen zich in het bijzonder af hoe het staat met de sociale dialoog. Over de uitkomsten en de follow-up van bijvoorbeeld de ingestelde ‘focus groups’ is door het EOB echter jammer genoeg geen concrete informatie gegeven.

Voor de eerste keer heeft verder de President van de Boards of Appeal, de Zweed Carl Josefsson, zijn activities report gepresenteerd. Ingegaan is door Josefsson onder andere op de zeer onlangs afgeronde verhuizing van de Boards van München naar het plaatsje Haar. Verder is door hem aandacht besteed aan maatregelen, die een periode van vijf jaar beslaan, om de backlog aan te pakken, wat anders dan door sommigen wordt gedacht, beslist géén sinecure is. Als ook een uitvloeisel van de package deal in de AC (maar Nederland was toen tegenstemmer) van juni 2016 ten aanzien van Boards of Appeal is het overigens zo dat het plan bestaat om de fees bij de Boards met misschien wel 20% te verhogen; een verhoging die naar verluidt niet zou gaan gelden voor het midden- en kleinbedrijf.

Op de agenda stond verder het (voor het eerst uitgebrachte) Quality Report, in dit geval over 2016. Verschillende grotere octrooilanden maken zich druk om de kwaliteit van de producten en diensten van het EOB. Als het gaat om proceskwaliteit is het rapport overigens overtuigend. Wat productkwaliteit betreft blijft het moeilijk om te begrijpen hoe het er bij het EOB voorstaat. Nederland heeft opgemerkt dat het verhaal gaat dat de brief (inhoudend de intention to grant) die het EOB uitstuurt vóór de uiteindelijke verlening van het octrooi tegenwoordig in de vorm van amenderingen aanzienlijk meer reacties oproept bij de aanvragers dan voorheen. Als dat inderdaad zo is, dan zou het EOB in de voorfase dus minder goed werk geleverd hebben. Deze concrete vraag bleef echter onbeantwoord door het EOB. Door het EOB is toegezegd dat het Quality Report voortaan jaarlijks zal worden.

Ook het (zeer uitvoerige) Social Report over 2016 werd besproken. Bepleit werden door meerdere delegaties de nodige stappen in de sociale dialoog, gericht op een duidelijke doelstelling, in het besef dat de dialoog op zich in de gegeven situatie een uiterst moeilijke aangelegenheid is. Het aantal meetings is overigens flink gegroeid maar de kwalitatieve uitkomsten blijven daar ver bij achter.

Verder gaat de werving van (bijna uitsluitend nog) nieuwe examiners onverdroten voort. Ook is door delegaties aandacht gevraagd voor de gang van zaken en de uitkomsten bij de appeal en disciplinary procedures.

Ten aanzien van de werving kwam ook nog ter sprake dat één-derde van de nieuwe personeelsleden de Duitse nationaliteit heeft en dat daarentegen het percentage vrouwen achterblijft. Gegeven de gewenste diversiteit is hier door de staff van het EOB een kanttekening bij gemaakt.

Tot slot zij hier vermeld dat de AC het EOB heeft gevolmachtigd om het EPO-WIPO Agreement te vernieuwen dat ziet op het functioneren van het EOB als International Searching Authority en als International Preliminary Examining Authority onder het Patent Cooperation Treaty (PCT).

terug naar nieuwsbrief

English (portions from original):

Naar aanleiding van het gebruikelijke activities report van de EOB-President is het management en het personeel van het EOB lof toegezwaaid voor de fraaie resultaten die door het bureau steeds kunnen worden gepresenteerd. Verschillende delegaties zijn daarnaast overigens andermaal ingegaan op de sociale situatie en vroegen zich in het bijzonder af hoe het staat met de sociale dialoog. Over de uitkomsten en de follow-up van bijvoorbeeld de ingestelde ‘focus groups’ is door het EOB echter jammer genoeg geen concrete informatie gegeven.

[...]

In response to the usual activities report of the EPO President, the management and staff of the EPO were commended for the fine results that could be constantly presented by the Office. Several delegations also addressed the social situation once again and enquired in particular about the state of the social dialogue. Unfortunately, however, the EPO did not provide any concrete information on the results and follow-up of, for example, the ‘focus groups’ which had been established.

[...]

Ook het (zeer uitvoerige) Social Report over 2016 werd besproken. Bepleit werden door meerdere delegaties de nodige stappen in de sociale dialoog, gericht op een duidelijke doelstelling, in het besef dat de dialoog op zich in de gegeven situatie een uiterst moeilijke aangelegenheid is. Het aantal meetings is overigens flink gegroeid maar de kwalitatieve uitkomsten blijven daar ver bij achter.

Verder gaat de werving van (bijna uitsluitend nog) nieuwe examiners onverdroten voort. Ook is door delegaties aandacht gevraagd voor de gang van zaken en de uitkomsten bij de appeal en disciplinary procedures.

Ten aanzien van de werving kwam ook nog ter sprake dat één-derde van de nieuwe personeelsleden de Duitse nationaliteit heeft en dat daarentegen het percentage vrouwen achterblijft. Gegeven de gewenste diversiteit is hier door de staff van het EOB een kanttekening bij gemaakt.

The (very comprehensive) Social Report for 2016 was also discussed. Several delegations called for the necessary steps in the social dialogue with the focus on a clear objective while recognising that the dialogue itself is an extremely difficult matter in the given situation. The number of meetings has also grown considerably, but the qualitative results are lagging far behind.

Furthermore, the recruitment of (almost exclusively) new examiners will continue unabated. Delegations also drew attention to the state of play and the outcome of appeal and disciplinary procedures.

With regard to recruitment, it was also mentioned that one-third of the new staff members are of German nationality and that, on the other hand, the percentage of women is below par. Given the desire for diversity, the EPO staff made a comment on this.

Dutch (original):

Kort verslag Select Committee d.d. 9 oktober 2017

Het Select Committee (SC) van de Administrative Council (AC), dat gaat over de implementatie van de unitaire octrooibescherming in EOB-context, kwam bijeen op 9 oktober 2017.

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft het SC geïnformeerd over de voortgang en de nieuwe functionaliteiten van de IT-systemen die nodig zijn om de voorziene unitaire octrooibescherming te ondersteunen om zo het vereiste dataverkeer tussen het EOB, de national offices en het UPC mogelijk te maken. Vermeldenswaard voor gebruikers is nog dat er op verzoek van de user community van het EOB een nieuwe code komt om in het EOB-register de Europese octrooien met unitair effect te kunnen identificeren.

Aan de orde kwam ook het belang dat in het Unitary Patent Protection (UPP)-deel van het EOB-register ook alle relevante informatie vindbaar zal worden over Supplementary Protection Certificates (SPCs). Het EOB ziet daartoe graag dat national offices gebruik maken van de mogelijkheid om de bedoelde informatie electronisch uit te wisselen met behulp van het EOB- systeem INPADOC.

Ook deze keer is gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het Unitary Patent en het Unified Patent Court (UPC). Belangrijke hobbels zijn de instemming met de “Provisional application phase” van het UPC Agreement en hat “Protocol on Privileges en Immunities” van dat UPC alsook natuurlijk de nog onvoltooide ratificatieprocedures in het UK en Duitsland (waar de Bundespräsident wacht met het contrasigneren nu het Bundesverfassungsgericht zich nog moet uitspreken over de aldaar op 31 maart ingediende constitutionele klacht).

Ter informatie stonden op de SC-agenda de “Results of the questionnaire on national measured accompanying the implementation of the European patent with unitary effect”. Het SC nam hier kennis van. Het is de bedoeling een overzicht van alle nationale implementatiemaatregelen te publiceren op de EOB website, zodra het unitaire systeem operationeel wordt.

Tav de voorlichting en communicatie over het unitaire octrooipakket door het EOB nam het SC kennis van de plannen die daarvoor bestaan. Het SC verwelkomde de producten die in ontwikkeling zijn, zoals brochures, een uitgebreide User Guide en de aanpassing van de EOB-website. Ook werd door het EOB meegedeeld dat het EOB bereid is om de vertaling van de User Guide in andere dan drie officiële EOB-talen te verzorgen.

Daarnaast heeft de Europese Commissie een update gegeven van haar plannen voor ondersteunende maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf. Een haalbaarheidsstudie over een systeem van pre-diagnose voor bedrijven is gestart. Een aanbesteding wordt georganiseerd voor een database on IP licensing, gericht op implementatie ervan in 2018. Ook wordt nagedacht over mogelijkheden voor arbitration en mediation.

De plannen om in het bijzonder het innovatieve midden-en kleinbedrijf te ondersteunen worden op zich verwelkomd, al zijn er ook landen die vervolgens uitdrukkelijk wijzen op het subsidiariteitsbeginsel dat veronderstelt dat rekening wordt gehouden met nationale verantwoordelijkheden en initiatieven en dat er waar mogelijk wordt samengewerkt met organisaties in de nationale omgeving.

terug naar nieuwsbrief

Update UPC Agreement

Ratificaties
Sinds eind juli jl. hebben weer twee landen het UPC Agreement geratificeerd: Estland en Litouwen. Daarmee bedraagt het aantal ratificaties inmiddels 14 landen (zie hier voor een volledig overzicht van de ratificaties). De voor inwerkingtreding vereiste ratificaties van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ontbreken echter nog.

Verenigd Koninkrijk
Wat betreft de Britse ratificatie kan worden gemeld dat het Schotse parlement het Protocol inzake Privileges en Immuniteiten heeft goedgekeurd. Het parlement in London dient dit echter ook nog te doen (zie hier), alvorens het VK het UPC Agreement kan ratificeren. Van Britse zijde wordt verzekerd dat hun ratificatie nog dit jaar zal worden gedeponeerd in Brussel.

Duitsland
Over de Duitse klacht is in augustus jl. meer bekend geworden. De Duitse octrooigemachtigde dr. Th. Bausch heeft aan het Bundesverfassungsgericht meer informatie gevraagd en gekregen (zie hier). De klacht blijkt te zijn gebaseerd op vier bezwaren:

1) De UPC-goedkeuringswet waarbij soevereiniteit wordt overgedragen, moest met tweederde meerderheid worden gekeurd door de Bundestag en de Bundesrat.

2) Democratische en rechtstatelijke gebreken ten aanzien van de regelgevende organen van het UPC.

3) Gebrekkige onafhankelijkheid en democratische legitimatie van de UPC rechters.

4) Strijd met het principe van openheid jegens Europees recht (Europarechtsfreundlichkeit) op grond van vermeende onverenigbaarheid van de UPC Agreement met het EU recht.

Het Duitse constitutionele hof heeft een aantal derden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de klacht te geven. In oktober jl. is voorts aan andere derden ook deze gelegenheid geboden en blijkt het Bundesverfassungsgericht de termijn voor het geven van een zienswijze te hebben verlengd tot eind december. Het dus is vooralsnog onduidelijk wanneer een beslissing van het Duitse hof op de klacht tegemoet kan worden gezien of dat Duitsland het UPC Agreement kan ratificeren.

terug naar nieuwsbrief

English (portions from original):

Update UPC Agreement

Ratifications
Since the end of July, two more countries have ratified the UPC Agreement: Estonia and Lithuania.

With this, the number of ratifications is now 14 countries (see here for a full overview of ratifications).

http://www2.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001&DocLanguage=en

However, the ratifications of the United Kingdom and Germany which are required for entry into force are still missing.

United Kingdom
As regards the British ratification, it can be reported that the Scottish Parliament has approved the Protocol on Privileges and Immunities. However, the Parliament in London still has to do this (see here: http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2017/9780111158555/contents) before the UK can ratify the UPC agreement. From the British side it has been assured that their ratification will be deposited this year in Brussels.

Germany
More became known about the German complaint in August. German Patent Attorney Dr Th. Bausch asked for and received more information from the Federal Constitutional Court (see here).

http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/08/16/upc-finally-some-news-from-the-german-federal-constitutional-court/

The complaint appears to be based on four objections:

1) The UPC Agreement Act, which transfers sovereignty, had to be approved by the Bundestag and the Bundesrat with a two-thirds majority.
2) Democratic and legal deficiencies in respect of the UPC regulatory bodies.
3) Inadequate independence and democratic legitimacy of the UPC judges.
4) Conflict with the principle of openness to European law (“Europarechtsfreundlichkeit”) on the grounds of alleged incompatibility of the UPC Agreement with EU law.

The German Constitutional Court offered a number of third parties an opportunity to give their views on the complaint. Last October, this opportunity was extended to other third parties, and the Constitutional Court appears to have extended the deadline for submission of opinions to the end of December. It is thus unclear for the moment when a judgment on the complaint can be expected from the German Court or whether Germany can ratify the UPC Agreement.

The above is an admission from UPC ‘cheerleaders’ that UPC may not happen. This is rather significant.

Share this post: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • del.icio.us
 • Reddit
 • co.mments
 • DZone
 • email
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • NewsVine
 • Print
 • Technorati
 • TwitThis
 • Facebook

If you liked this post, consider subscribing to the RSS feed or join us now at the IRC channels.

Pages that cross-reference this one

What Else is New


 1. Arguing With Patent Maximalists is Not Arguing With People Who Care for Facts and Reason

  The levels of unprecedented drama, or the attempts to induce panic, have reached laughable levels; just because the United States adopts saner patent policies does not mean doom and gloom, except for people who work for the patent 'industry' 2. Changes Introduced by the EPO's Administrative Council Made It Abundantly Clear That Separation of Powers Does Not Exist for Independence of Judges

  IP Kat (i.e. Bristows in this case) wants us to think that the EPO keeps the Boards of Appeal alive and healthy, but in reality that's just an illusion which Team UPC is attempting to prop up, knowing that Battistelli's attack on the Boards of Appeal dooms the UPC 3. Patents in the US Are Not Hard to Enforce, Software Patents Are

  Depending too much on abstract software patents is a losing strategy; it does not, however, mean that patents in general are not enforceable 4. Links 24/2/2018: Npm Bug, Mycroft AI on Plasma

  Links for the day 5. Unified Patents, With Help From PTAB, Succeeds at Disarming Patent Trolls; InterDigital and RPX See a Massive Decline in Income

  Positive news about the rapid demise of small patent trolls, large (even publicly-traded) trolls, and entities like RPX which profit from troll activity 6. Chinese Firms Dominate the Chinese Mobile Market Where Patents Are Used for Nationalist Protectionism

  China's patent offensive, which is far from a charm offensive, may mean that foreign companies won't survive in the Chinese market, which is itself dominated by companies that are closely connected to the Chinese Communist Party, also known as the Communist Party of China (CPC) 7. Not Just EPO: USPTO Too Will See Patent Filings Declining

  The retreat from patent maximalism, as well as the lowered perceived value of patents, may mean that fewer people/companies now pursue patents or bother with litigation (they work on technology instead) 8. Automated Tracking Solutions, Aatrix and Berkheimer Don't Change Anything; They're Exploited by Patent Extremists to Pressure/Mislead/Insult Judges

  The intentional lies, in addition to insults directed at judges who push back against patent maximalism, represent a new low for the US patent 'industry'; like a pack of wild hyenas they just gang up against those who do the rational thing and what makes economic sense for their country 9. The Unified Patent Court (UPC) is Dead, But Spin From Team UPC is Now Abundant

  As we predicted, Team UPC is now denying the very facts about a German court agreeing to hear a major UPC complaint, exploiting blogs with a larger audience to spread falsehoods 10. EPO Roundup: Low Profile, Employment Changes, Patent Trolls, Refusal to Obey Courts, and Animal Breeding Patents

  A few recent developments and observations regarding the European Patent Office (EPO), which is in a volatile state and is making no public statement about the future of staff ('canteen talk' now revolves around alleged deep cuts to staffing) 11. Links 22/2/2018: Qt Roadmap for 2018, Calculate Linux 17.12.2

  Links for the day 12. As Expected, Bristows and Others Already Lying About UPC Status in Germany, But Doing This Anonymously (to Dodge Accountability for Lies)

  In their characteristic fashion, firms that created the UPC for their self-enrichment purposes, along with publishers/writers who deem it their role to promote the UPC and set up lobbying events for the UPC, look for ways to downplay if not intentionally distort what happened in Germany yesterday 13. Further Attacks on EPO Staff and the Appeal Boards; Former EPO Boards of Appeal Member Speaks About EPO Scandals

  In the process of devaluing EPO workers and perhaps preparing them for a large round of layoffs information is also revealed about further repressions against the independence of the Boards of Appeal 14. End of the UPC Lobby and Withdrawal of UPCA May Seem Imminent

  The Unitary Patent fantasy (of mass litigation firms) is coming to an end; in fact, the German government and courts (Bundesverfassungsgericht to be specific) now deem the complaint to be admissible and thus likely legitimate in spite of many attempts to shoot it down 15. EPO's Board 28 Spikes Article 53 in CA/3/18, Apparently After Battistelli Withdrew It

  The latest plot twist, as odd as that may seem, is that the attack on the rights of thousands of workers (many of whom are rumoured to be on their way out) is curtailed somewhat, at least for the time being 16. Links 21/2/2018: Apper 1.0, New Fedora ISOs

  Links for the day 17. Rumour: European Patent Office to Lay Off a Significant Proportion of Its Workforce

  While the Administrative Council of the EPO praises Battistelli for his financial accomplishments (as laughable as it may seem) a lot of families stuck in a foreign country may soon see their breadwinner unemployed, according to rumours 18. The Patent Trolls' Lobby, Bristows and IAM Among Others, Downplays Darts-IP/IP2Innovate Report About Rising If Not Soaring Troll Activity in Europe

  Exactly like last year, as soon as IP2Innovate opens its mouth Bristows and IAM go into "attack dog" mode and promote the UPC, deny the existence or seriousness of patent trolls, and promote their nefarious, trolls-funded agenda 19. Links 20/2/2018: Mesa 17.3.5, Qt 5.11 Alpha, Absolute 15.0 Beta 4, Sailfish OS 2.1.4 E.A., SuiteCRM 7.10

  Links for the day 20. Replacing Patent Sharks/Trolls and the Patent Mafia With 'Icons' Like Thomas Edison

  The popular perceptions of patents and the sobering reality of what patents (more so nowadays) mean to actual inventors who aren't associated with global behemoths such as IBM or Siemens 21. The Patent Trolls' Lobby is Distorting the Record of CAFC on PTAB

  The Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), which deals with appeals from PTAB, has been issuing many decisions in favour of § 101, but those aren't being talked about or emphasised by the patent 'industry' 22. Japan Demonstrates Sanity on SEP Policy While US Patent Policy is Influenced by Lobbyists

  Japan's commendable response to a classic pattern of patent misuse; US patent policy is still being subjected to never-ending intervention and there is now a lobbyist in charge of antitrust matters and a lawyer in charge of the US patent office (both Trump appointees) 23. The Patent Microcosm's Embrace of Buzzwords and False Marketing Strives to Make Patent Examiners Redundant and Patent Quality Extremely Low

  Patent maximalists, who are profiting from abundance of low-quality patents (and frivolous lawsuits/legal threats these can entail), are riding the hype wave and participating in the rush to put patent systems at the hands of machines 24. Today, at 12:30 CET, Bavarian State Parliament Will Speak About EPO Abuses (Updated)

  The politicians of Bavaria are prepared to wrestle with some serious questions about the illegality of the EPO's actions and what that may mean to constitutional aspects of German law 25. Another Loud Warning From EPO Workers About the Decline of Patent Quality

  Yet more patent quality warnings are being issued by EPO insiders (examiners) who are seeing their senior colleagues vanishing and wonder what will be left of their employer 26. Links 19/2/2018: Linux 4.16 RC2, Nintendo Switch Now Full-fledged GNU/Linux

  Links for the day 27. PTAB Continues to Invalidate a Lot of Software Patents and to Stop Patent Examiners From Issuing Them

  Erasure of software patents by the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) carries on unabated in spite of attempts to cause controversy and disdain towards PTAB 28. The Patent 'Industry' Likes to Mention Berkheimer and Aatrix to Give the Mere Impression of Section 101/Alice Weakness

  Contrary to what patent maximalists keep saying about Berkheimer and Aatrix (two decisions of the Federal Circuit from earlier this month, both dealing with Alice-type challenges), neither actually changed anything in any substantial way 29. Makan Delrahim is Wrong; Patents Are a Major Antitrust Problem, Sometimes Disguised Using Trolls Somewhere Like the Eastern District of Texas

  Debates and open disagreements over the stance of the lobbyist who is the current United States Assistant Attorney General for the Antitrust Division 30. Patent Trolls Watch: Microsoft-Connected Intellectual Ventures, Finjan, and Rumour of Technicolor-InterDigital Buyout

  Connections between various patent trolls and some patent troll statistics which have been circulated lately


CoPilotCo

RSS 64x64RSS Feed: subscribe to the RSS feed for regular updates

Home iconSite Wiki: You can improve this site by helping the extension of the site's content

Home iconSite Home: Background about the site and some key features in the front page

Chat iconIRC Channel: Come and chat with us in real time

CoPilotCo

Recent Posts