EditorsAbout the SiteComes vs. MicrosoftUsing This Web SiteSite ArchivesCredibility IndexOOXMLOpenDocumentPatentsNovellNews DigestSite NewsRSS

11.09.17

Patent Office of the Netherlands Expresses Uncertainty About UPC, Voices Concern About Benoît Battistelli’s Attack on Staff

Posted in Europe, Patents at 6:46 am by Dr. Roy Schestowitz

Bank robbery

Summary: Benoît Battistelli’s ruthless and destructive push for the UPC, combined with disregard for the law and the welfare of EPO staff, results in strongly-worded publications that don’t even assume that the UPC will ever materialise

EARLIER this year, in the April 2017 edition of the “Bijblad de Industrieele Eigendom”, the EPO got slammed for Battistelli's manipulation of the Administrative Council. They called it “an unreal situation.”

The October 2017 edition of the “Bijblad de Industrieele Eigendom”, an official quarterly publication of the Netherlands Patent Office, was also published online [PDF] quite recently.

“Amongst other things,” a reader told us, “it contains a report on the October meeting of the Administrative Council (10 and 11 October) and a report on the meeting of the Select Committee which took place immediately before on 9 October.

“The Select Committee is a sub-committee of the Administrative Council responsible for matters relating to the Unitary Patent Agreement and it acts as a liaison body between the EPO and the EU.

“From the report on the Administrative Council meeting it would appear that some delegations are unhappy about the evident lack of progress in the “social dialogue” and the lack of information provided by the EPO to the Council.”

For example (translation): “Several delegations also addressed the social situation once again and enquired in particular about the state of the social dialogue. Unfortunately, however, the EPO did not provide any concrete information on the results and follow-up of, for example, the ‘focus groups’ which had been established.”

There’s also this: “The (very comprehensive) Social Report for 2016 was also discussed. Several delegations called for the necessary steps in the social dialogue with the focus on a clear objective while recognising that the dialogue itself is an extremely difficult matter in the given situation. The number of meetings has also grown considerably, but the qualitative results are lagging far behind.”

The report on the Select Committee meeting contains an update on the status of the UPC and includes observations on Brexit and the German constitutional complaint.

The report concludes by stating that it is unclear when a judgment on the complaint can be expected from the German Federal Constitutional Court or whether Germany will in fact be able to ratify the UPC Agreement.

Extracts of the relevant sections of the Bijblad in the original Dutch are shown below along with English translations of the most important passages.

Dutch (original):

Kort verslag 153e Administrative Council (AC)

De Administrative Council (AC) van de European Patent Organisation (EPO) kwam laatstelijk bijeen
op 10 en 11 oktober 2017.

Voor het eerst werd de vergadering geleid door de in juni nieuw gekozen voorzitter, Christoph Ernst, in het dagelijkse leven Ministeraldirigent (plv. directeur-generaal) bij het Duitse Justizministerium.

Aan de AC meeting werd ook deelgenomen door twee nieuwe Heads of Delegation: Catherine Chammartin namens Zwitserland (zij vervangt nu in die rol haar voorganger Roland Grossenbacher) en Sune Sörensen namens Denemarken (hij is bij de Denen de opvolger van Jesper Kongstad). Vermeldenswaard is verder dat de Luxemburger Lex Kaufhold werd gekozen tot voorzitter van het Budget & Finance Committee, als opvolger van Christoph Ernst die inmiddels AC Chair is geworden.

Natuurlijk stond deze AC voor een heel groot deel in het teken van de verkiezing van de volgende president van het Europees Octrooibureau (EOB). Na intensieve sessies met questions and answers, waarin de twee kandidaten door de AC uitgebreid aan de tand zijn gevoeld, werd de Portugees Antonio Campinos gekozen. Per 1 juli 2018 is hij dus de opvolger van de Fransman Benoît Battistelli. Campinos, nu nog Executive Director van het EU-bureau voor merk- en modelrechten in Alicante (EUIPO) en voordien ook nog president van het Portugese nationale bureau, was op voorhand al de gedoodverfde favoriet. Met 36 stemmen, tegenover 2 stemmen voor zijn Italiaanse tegenstrever, maakte hij de status van favoriet volledig waar. Het hem verleende mandaat geldt voor een periode van 5 jaar.

Naar aanleiding van het gebruikelijke activities report van de EOB-President is het management en het personeel van het EOB lof toegezwaaid voor de fraaie resultaten die door het bureau steeds kunnen worden gepresenteerd. Verschillende delegaties zijn daarnaast overigens andermaal ingegaan op de sociale situatie en vroegen zich in het bijzonder af hoe het staat met de sociale dialoog. Over de uitkomsten en de follow-up van bijvoorbeeld de ingestelde ‘focus groups’ is door het EOB echter jammer genoeg geen concrete informatie gegeven.

Voor de eerste keer heeft verder de President van de Boards of Appeal, de Zweed Carl Josefsson, zijn activities report gepresenteerd. Ingegaan is door Josefsson onder andere op de zeer onlangs afgeronde verhuizing van de Boards van München naar het plaatsje Haar. Verder is door hem aandacht besteed aan maatregelen, die een periode van vijf jaar beslaan, om de backlog aan te pakken, wat anders dan door sommigen wordt gedacht, beslist géén sinecure is. Als ook een uitvloeisel van de package deal in de AC (maar Nederland was toen tegenstemmer) van juni 2016 ten aanzien van Boards of Appeal is het overigens zo dat het plan bestaat om de fees bij de Boards met misschien wel 20% te verhogen; een verhoging die naar verluidt niet zou gaan gelden voor het midden- en kleinbedrijf.

Op de agenda stond verder het (voor het eerst uitgebrachte) Quality Report, in dit geval over 2016. Verschillende grotere octrooilanden maken zich druk om de kwaliteit van de producten en diensten van het EOB. Als het gaat om proceskwaliteit is het rapport overigens overtuigend. Wat productkwaliteit betreft blijft het moeilijk om te begrijpen hoe het er bij het EOB voorstaat. Nederland heeft opgemerkt dat het verhaal gaat dat de brief (inhoudend de intention to grant) die het EOB uitstuurt vóór de uiteindelijke verlening van het octrooi tegenwoordig in de vorm van amenderingen aanzienlijk meer reacties oproept bij de aanvragers dan voorheen. Als dat inderdaad zo is, dan zou het EOB in de voorfase dus minder goed werk geleverd hebben. Deze concrete vraag bleef echter onbeantwoord door het EOB. Door het EOB is toegezegd dat het Quality Report voortaan jaarlijks zal worden.

Ook het (zeer uitvoerige) Social Report over 2016 werd besproken. Bepleit werden door meerdere delegaties de nodige stappen in de sociale dialoog, gericht op een duidelijke doelstelling, in het besef dat de dialoog op zich in de gegeven situatie een uiterst moeilijke aangelegenheid is. Het aantal meetings is overigens flink gegroeid maar de kwalitatieve uitkomsten blijven daar ver bij achter.

Verder gaat de werving van (bijna uitsluitend nog) nieuwe examiners onverdroten voort. Ook is door delegaties aandacht gevraagd voor de gang van zaken en de uitkomsten bij de appeal en disciplinary procedures.

Ten aanzien van de werving kwam ook nog ter sprake dat één-derde van de nieuwe personeelsleden de Duitse nationaliteit heeft en dat daarentegen het percentage vrouwen achterblijft. Gegeven de gewenste diversiteit is hier door de staff van het EOB een kanttekening bij gemaakt.

Tot slot zij hier vermeld dat de AC het EOB heeft gevolmachtigd om het EPO-WIPO Agreement te vernieuwen dat ziet op het functioneren van het EOB als International Searching Authority en als International Preliminary Examining Authority onder het Patent Cooperation Treaty (PCT).

terug naar nieuwsbrief

English (portions from original):

Naar aanleiding van het gebruikelijke activities report van de EOB-President is het management en het personeel van het EOB lof toegezwaaid voor de fraaie resultaten die door het bureau steeds kunnen worden gepresenteerd. Verschillende delegaties zijn daarnaast overigens andermaal ingegaan op de sociale situatie en vroegen zich in het bijzonder af hoe het staat met de sociale dialoog. Over de uitkomsten en de follow-up van bijvoorbeeld de ingestelde ‘focus groups’ is door het EOB echter jammer genoeg geen concrete informatie gegeven.

[...]

In response to the usual activities report of the EPO President, the management and staff of the EPO were commended for the fine results that could be constantly presented by the Office. Several delegations also addressed the social situation once again and enquired in particular about the state of the social dialogue. Unfortunately, however, the EPO did not provide any concrete information on the results and follow-up of, for example, the ‘focus groups’ which had been established.

[...]

Ook het (zeer uitvoerige) Social Report over 2016 werd besproken. Bepleit werden door meerdere delegaties de nodige stappen in de sociale dialoog, gericht op een duidelijke doelstelling, in het besef dat de dialoog op zich in de gegeven situatie een uiterst moeilijke aangelegenheid is. Het aantal meetings is overigens flink gegroeid maar de kwalitatieve uitkomsten blijven daar ver bij achter.

Verder gaat de werving van (bijna uitsluitend nog) nieuwe examiners onverdroten voort. Ook is door delegaties aandacht gevraagd voor de gang van zaken en de uitkomsten bij de appeal en disciplinary procedures.

Ten aanzien van de werving kwam ook nog ter sprake dat één-derde van de nieuwe personeelsleden de Duitse nationaliteit heeft en dat daarentegen het percentage vrouwen achterblijft. Gegeven de gewenste diversiteit is hier door de staff van het EOB een kanttekening bij gemaakt.

The (very comprehensive) Social Report for 2016 was also discussed. Several delegations called for the necessary steps in the social dialogue with the focus on a clear objective while recognising that the dialogue itself is an extremely difficult matter in the given situation. The number of meetings has also grown considerably, but the qualitative results are lagging far behind.

Furthermore, the recruitment of (almost exclusively) new examiners will continue unabated. Delegations also drew attention to the state of play and the outcome of appeal and disciplinary procedures.

With regard to recruitment, it was also mentioned that one-third of the new staff members are of German nationality and that, on the other hand, the percentage of women is below par. Given the desire for diversity, the EPO staff made a comment on this.

Dutch (original):

Kort verslag Select Committee d.d. 9 oktober 2017

Het Select Committee (SC) van de Administrative Council (AC), dat gaat over de implementatie van de unitaire octrooibescherming in EOB-context, kwam bijeen op 9 oktober 2017.

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft het SC geïnformeerd over de voortgang en de nieuwe functionaliteiten van de IT-systemen die nodig zijn om de voorziene unitaire octrooibescherming te ondersteunen om zo het vereiste dataverkeer tussen het EOB, de national offices en het UPC mogelijk te maken. Vermeldenswaard voor gebruikers is nog dat er op verzoek van de user community van het EOB een nieuwe code komt om in het EOB-register de Europese octrooien met unitair effect te kunnen identificeren.

Aan de orde kwam ook het belang dat in het Unitary Patent Protection (UPP)-deel van het EOB-register ook alle relevante informatie vindbaar zal worden over Supplementary Protection Certificates (SPCs). Het EOB ziet daartoe graag dat national offices gebruik maken van de mogelijkheid om de bedoelde informatie electronisch uit te wisselen met behulp van het EOB- systeem INPADOC.

Ook deze keer is gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het Unitary Patent en het Unified Patent Court (UPC). Belangrijke hobbels zijn de instemming met de “Provisional application phase” van het UPC Agreement en hat “Protocol on Privileges en Immunities” van dat UPC alsook natuurlijk de nog onvoltooide ratificatieprocedures in het UK en Duitsland (waar de Bundespräsident wacht met het contrasigneren nu het Bundesverfassungsgericht zich nog moet uitspreken over de aldaar op 31 maart ingediende constitutionele klacht).

Ter informatie stonden op de SC-agenda de “Results of the questionnaire on national measured accompanying the implementation of the European patent with unitary effect”. Het SC nam hier kennis van. Het is de bedoeling een overzicht van alle nationale implementatiemaatregelen te publiceren op de EOB website, zodra het unitaire systeem operationeel wordt.

Tav de voorlichting en communicatie over het unitaire octrooipakket door het EOB nam het SC kennis van de plannen die daarvoor bestaan. Het SC verwelkomde de producten die in ontwikkeling zijn, zoals brochures, een uitgebreide User Guide en de aanpassing van de EOB-website. Ook werd door het EOB meegedeeld dat het EOB bereid is om de vertaling van de User Guide in andere dan drie officiële EOB-talen te verzorgen.

Daarnaast heeft de Europese Commissie een update gegeven van haar plannen voor ondersteunende maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf. Een haalbaarheidsstudie over een systeem van pre-diagnose voor bedrijven is gestart. Een aanbesteding wordt georganiseerd voor een database on IP licensing, gericht op implementatie ervan in 2018. Ook wordt nagedacht over mogelijkheden voor arbitration en mediation.

De plannen om in het bijzonder het innovatieve midden-en kleinbedrijf te ondersteunen worden op zich verwelkomd, al zijn er ook landen die vervolgens uitdrukkelijk wijzen op het subsidiariteitsbeginsel dat veronderstelt dat rekening wordt gehouden met nationale verantwoordelijkheden en initiatieven en dat er waar mogelijk wordt samengewerkt met organisaties in de nationale omgeving.

terug naar nieuwsbrief

Update UPC Agreement

Ratificaties
Sinds eind juli jl. hebben weer twee landen het UPC Agreement geratificeerd: Estland en Litouwen. Daarmee bedraagt het aantal ratificaties inmiddels 14 landen (zie hier voor een volledig overzicht van de ratificaties). De voor inwerkingtreding vereiste ratificaties van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ontbreken echter nog.

Verenigd Koninkrijk
Wat betreft de Britse ratificatie kan worden gemeld dat het Schotse parlement het Protocol inzake Privileges en Immuniteiten heeft goedgekeurd. Het parlement in London dient dit echter ook nog te doen (zie hier), alvorens het VK het UPC Agreement kan ratificeren. Van Britse zijde wordt verzekerd dat hun ratificatie nog dit jaar zal worden gedeponeerd in Brussel.

Duitsland
Over de Duitse klacht is in augustus jl. meer bekend geworden. De Duitse octrooigemachtigde dr. Th. Bausch heeft aan het Bundesverfassungsgericht meer informatie gevraagd en gekregen (zie hier). De klacht blijkt te zijn gebaseerd op vier bezwaren:

1) De UPC-goedkeuringswet waarbij soevereiniteit wordt overgedragen, moest met tweederde meerderheid worden gekeurd door de Bundestag en de Bundesrat.

2) Democratische en rechtstatelijke gebreken ten aanzien van de regelgevende organen van het UPC.

3) Gebrekkige onafhankelijkheid en democratische legitimatie van de UPC rechters.

4) Strijd met het principe van openheid jegens Europees recht (Europarechtsfreundlichkeit) op grond van vermeende onverenigbaarheid van de UPC Agreement met het EU recht.

Het Duitse constitutionele hof heeft een aantal derden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de klacht te geven. In oktober jl. is voorts aan andere derden ook deze gelegenheid geboden en blijkt het Bundesverfassungsgericht de termijn voor het geven van een zienswijze te hebben verlengd tot eind december. Het dus is vooralsnog onduidelijk wanneer een beslissing van het Duitse hof op de klacht tegemoet kan worden gezien of dat Duitsland het UPC Agreement kan ratificeren.

terug naar nieuwsbrief

English (portions from original):

Update UPC Agreement

Ratifications
Since the end of July, two more countries have ratified the UPC Agreement: Estonia and Lithuania.

With this, the number of ratifications is now 14 countries (see here for a full overview of ratifications).

http://www2.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001&DocLanguage=en

However, the ratifications of the United Kingdom and Germany which are required for entry into force are still missing.

United Kingdom
As regards the British ratification, it can be reported that the Scottish Parliament has approved the Protocol on Privileges and Immunities. However, the Parliament in London still has to do this (see here: http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2017/9780111158555/contents) before the UK can ratify the UPC agreement. From the British side it has been assured that their ratification will be deposited this year in Brussels.

Germany
More became known about the German complaint in August. German Patent Attorney Dr Th. Bausch asked for and received more information from the Federal Constitutional Court (see here).

http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/08/16/upc-finally-some-news-from-the-german-federal-constitutional-court/

The complaint appears to be based on four objections:

1) The UPC Agreement Act, which transfers sovereignty, had to be approved by the Bundestag and the Bundesrat with a two-thirds majority.
2) Democratic and legal deficiencies in respect of the UPC regulatory bodies.
3) Inadequate independence and democratic legitimacy of the UPC judges.
4) Conflict with the principle of openness to European law (“Europarechtsfreundlichkeit”) on the grounds of alleged incompatibility of the UPC Agreement with EU law.

The German Constitutional Court offered a number of third parties an opportunity to give their views on the complaint. Last October, this opportunity was extended to other third parties, and the Constitutional Court appears to have extended the deadline for submission of opinions to the end of December. It is thus unclear for the moment when a judgment on the complaint can be expected from the German Court or whether Germany can ratify the UPC Agreement.

The above is an admission from UPC ‘cheerleaders’ that UPC may not happen. This is rather significant.

Share this post: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • del.icio.us
 • Reddit
 • co.mments
 • DZone
 • email
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • NewsVine
 • Print
 • Technorati
 • TwitThis
 • Facebook

If you liked this post, consider subscribing to the RSS feed or join us now at the IRC channels.

Pages that cross-reference this one

What Else is New


 1. Links 13/12/2018: IRS Migration, GNOME 3.31.3 Released

  Links for the day 2. Patent Trial and Appeal Board (PTAB) Decisions Still Uncontroversial Unless One Asks the Patent Maximalists

  Contrary to what the Director of the U.S. Patent and Trademark Office has claimed, PTAB is liked by companies that actually create things and opposition to PTAB comes from power brokers of the Koch brothers, law firms, and trolls (including those who foolishly repeat them) 3. Latest Talk From IBM’s Manny Schecter Shows That IBM Hasn't Changed and After the Red Hat Takeover It'll Continue to Promote Software Patents

  IBM's hardheaded attitude and patent aggression unaffected by its strategic acquisition of a company that at least claimed to oppose software patents (whilst at the same time pursuing them) 4. The European Patent Troll Wants as Much Litigation as Possible

  Patent quality is a concept no longer recognisable at the European Patent Office; all that the management understands is speed and PACE, which it conflates with quality in order to register as much cash as possible before the whole thing comes crashing down (bubbles always implode at the end) 5. António Campinos Turns His 'Boss' Into His Lapdog, Just Like Battistelli and Kongstad

  The European Patent Organisation expects us to believe that Josef Kratochvíl will keep the Office honest while his predecessor, the German who failed to do anything about Battistelli's abuses, becomes officially subservient to António Campinos 6. Links 12/12/2018: Mesa 18.3.1 Released, CNCF Takes Control of etcd

  Links for the day 7. EPO Trust, Leadership and Commitment

  "Trust, leadership and commitment" is the latest publication from EPO insiders, who in the absence of free speech and freedom of association for the union/representation are an essential spotlight on EPO abuses 8. Links 11/12/2018: Tails 3.11, New Firefox, FreeBSD 12.0

  Links for the day 9. Number of Filings at the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) Highest in Almost Two Years

  Patent Trial and Appeal Board (PTAB) inter partes reviews (IPRs), which [cref 113718 typically invalidate software patents by citing 35 U.S.C. § 101], are withstanding negative rhetoric and hostility from Iancu 10. With 'Brexit' in a Lot of Headlines Team UPC Takes the Unitary Patent Lies up a Notch

  Misinformation continues to run like water; people are expected to believe that the UPC, an inherently EU-centric construct, can magically come to fruition in the UK (or in Europe as a whole) 11. The EPO Not Only Abandoned the EPC But Also the Biotech Directive

  Last week's decision (T1063/18, EPO Technical Board of Appeal 3.3.04) shows that there's still a long way to go before the Office and the Organisation as a whole fulfil their obligation to those who birthed the Organisation in the first placeLast week's decision (T1063/18, EPO Technical Board of Appeal 3.3.04) shows that there's still a long way to go before the Office and the Organisation as a whole fulfil their obligation to those who birthed the Organisation in the first place 12. Patents on Abstract Things and on Life (or Patents Which Threaten Lives) Merely Threaten the Very Legitimacy of Patent Offices, Including EPO

  Patent Hubris and maximalism pose a threat or a major risk to the very system that they claim to be championing; by reducing the barrier to entry (i.e. introducing low-quality or socially detrimental patents) they merely embolden ardent critics who demand patent systems as a whole be abolished; the EPO is nowadays a leading example of it 13. Links 10/12/2018: Linux 4.20 RC6 and Git 2.20

  Links for the day 14. US Courts Make the United States' Patent System Sane Again

  35 U.S.C. § 101 (Section 101), the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) and other factors are making the patent system in the US a lot more sane 15. Today's USPTO Grants a Lot of Fake Patents, Software Patents That Courts Would Invalidate

  The 35 U.S.C. § 101 effect is very much real; patents on abstract/nonphysical ideas get invalidated en masse (in courts/PTAB) and Director Andrei Iancu refuses to pay attention as if he's above the law and court rulings don't apply to him 16. A Month After Microsoft Claimed Patent 'Truce' Its Patent Trolls Keep Attacking Microsoft's Rivals

  Microsoft's legal department relies on its vultures (to whom it passes money and patents) to sue its rivals; but other than that, Microsoft is a wonderful company! 17. Good News: US Supreme Court Rejects Efforts to Revisit Alice, Most Software Patents to Remain Worthless

  35 U.S.C. § 101 will likely remain in tact for a long time to come; courts have come to grips with the status quo, as even the Federal Circuit approves the large majority of invalidations by the Patent Trial and Appeal Board’s (PTAB) panels, initiated by inter partes reviews (IPRs) 18. Florian Müller's Article About SEPs and the EPO

  Report from the court in Munich, where the EPO is based 19. EPO Vice-President Željko Topić in New Article About Corruption in Croatia

  The Croatian newspaper 7Dnevno has an outline of what Željko Topić has done in Croatia and in the EPO in Munich; it argues that this seriously erodes Croatia's national brand/identity 20. The Quality of European Patents Continues to Deteriorate Under António Campinos and Software Patents Are Advocated Every Day

  The EPC in the European Patent Office and 35 U.S.C. § 101 in the USPTO annul most if not all software patents; under António Campinos, however, software patents are being granted in Europe and the USPTO exploits similar tricks 21. Team UPC is Still Spreading False Rumours in an Effort to Trick Politicians and Pressure Judges

  Abuses at the European Patent Office, political turmoil and an obvious legislative coup by a self-serving occupation that produces nothing have already doomed the Unitary Patent or Unified Patent Court (UPC); so now we deal with complete fabrications from Team UPC as they're struggling to make something out of nothing, anonymously smearing opposition to the UPC and anonymously making stuff up 22. Patents on Life and Patents That Kill the Poor Would Only Delegitimise the European Patent Office

  After Mayo, Myriad and other SCOTUS cases (the basis of 35 U.S.C. § 101) the U.S. Patent and Trademark Office is reluctant to grant patents on life; the European Patent Office (EPO), however, goes in the opposite direction, even in defiance of the European Patent Convention 23. EPO 'Untapped Potential'

  "Campinos is diligently looking for ways to further increase the Office’s output without increasing the number of examiners," says the EPO-FLIER team 24. Links 9/12/2018: New Linux Stable Releases (Notably Linux 4.19.8), RC Coming, and Unifont 11.0.03

  Links for the day 25. Links 8/12/2018: Mesa 18.3.0, Mageia 7 Beta, WordPress 5.0

  Links for the day 26. The European Patent Organisation is Like a Private Club and Roland Grossenbacher is Back in It

  In the absence of Benoît Battistelli quality control at the EPO is still not effective; patents are being granted like the sole goal is to increase so-called 'production' (or profit), appeals are being subjected to threats from Office management, and external courts (courts that assess patents outside the jurisdiction of the Office/Organisation) are being targeted with a long-sought replacement like the Unified Patent Court, or UPC (Unitary Patent) 27. Links 7/12/2018: GNU Guix, GuixSD 0.16.0, GCC 7.4, PHP 7.3.0 Released

  Links for the day 28. The Federal Circuit's Decision on Ancora Technologies v HTC America is the Rare Exception, Not the Norm

  Even though the PTAB does not automatically reject every patent when 35 U.S.C. § 101 gets invoked we're supposed to think that somehow things are changing in favour of patent maximalists; but all they do is obsess over something old (as old as a month ago) and hardly controversial 29. The European Patent Office Remains a Lawless Place Where Judges Are Afraid of the Banker in Chief

  With the former banker Campinos replacing the politician Battistelli and seeking to have far more powers it would be insane for the German Constitutional Court to ever allow anything remotely like the UPC; sites that are sponsored by Team UPC, however, try to influence outcomes, pushing patent maximalism and diminishing the role of patent judges 30. Many of the Same People Are Still in Charge of the European Patent Office Even Though They Broke the Law

  "EPO’s art collection honoured with award," the EPO writes, choosing to distract from what actually goes on at the Office and has never been properly dealt with


CoPilotCo

RSS 64x64RSS Feed: subscribe to the RSS feed for regular updates

Home iconSite Wiki: You can improve this site by helping the extension of the site's content

Home iconSite Home: Background about the site and some key features in the front page

Chat iconIRC Channel: Come and chat with us in real time

CoPilotCo

Recent Posts