EditorsAbout the SiteComes vs. MicrosoftUsing This Web SiteSite ArchivesCredibility IndexOOXMLOpenDocumentPatentsNovellNews DigestSite NewsRSS

11.09.17

Patent Office of the Netherlands Expresses Uncertainty About UPC, Voices Concern About Benoît Battistelli’s Attack on Staff

Posted in Europe, Patents at 6:46 am by Dr. Roy Schestowitz

Bank robbery

Summary: Benoît Battistelli’s ruthless and destructive push for the UPC, combined with disregard for the law and the welfare of EPO staff, results in strongly-worded publications that don’t even assume that the UPC will ever materialise

EARLIER this year, in the April 2017 edition of the “Bijblad de Industrieele Eigendom”, the EPO got slammed for Battistelli's manipulation of the Administrative Council. They called it “an unreal situation.”

The October 2017 edition of the “Bijblad de Industrieele Eigendom”, an official quarterly publication of the Netherlands Patent Office, was also published online [PDF] quite recently.

“Amongst other things,” a reader told us, “it contains a report on the October meeting of the Administrative Council (10 and 11 October) and a report on the meeting of the Select Committee which took place immediately before on 9 October.

“The Select Committee is a sub-committee of the Administrative Council responsible for matters relating to the Unitary Patent Agreement and it acts as a liaison body between the EPO and the EU.

“From the report on the Administrative Council meeting it would appear that some delegations are unhappy about the evident lack of progress in the “social dialogue” and the lack of information provided by the EPO to the Council.”

For example (translation): “Several delegations also addressed the social situation once again and enquired in particular about the state of the social dialogue. Unfortunately, however, the EPO did not provide any concrete information on the results and follow-up of, for example, the ‘focus groups’ which had been established.”

There’s also this: “The (very comprehensive) Social Report for 2016 was also discussed. Several delegations called for the necessary steps in the social dialogue with the focus on a clear objective while recognising that the dialogue itself is an extremely difficult matter in the given situation. The number of meetings has also grown considerably, but the qualitative results are lagging far behind.”

The report on the Select Committee meeting contains an update on the status of the UPC and includes observations on Brexit and the German constitutional complaint.

The report concludes by stating that it is unclear when a judgment on the complaint can be expected from the German Federal Constitutional Court or whether Germany will in fact be able to ratify the UPC Agreement.

Extracts of the relevant sections of the Bijblad in the original Dutch are shown below along with English translations of the most important passages.

Dutch (original):

Kort verslag 153e Administrative Council (AC)

De Administrative Council (AC) van de European Patent Organisation (EPO) kwam laatstelijk bijeen
op 10 en 11 oktober 2017.

Voor het eerst werd de vergadering geleid door de in juni nieuw gekozen voorzitter, Christoph Ernst, in het dagelijkse leven Ministeraldirigent (plv. directeur-generaal) bij het Duitse Justizministerium.

Aan de AC meeting werd ook deelgenomen door twee nieuwe Heads of Delegation: Catherine Chammartin namens Zwitserland (zij vervangt nu in die rol haar voorganger Roland Grossenbacher) en Sune Sörensen namens Denemarken (hij is bij de Denen de opvolger van Jesper Kongstad). Vermeldenswaard is verder dat de Luxemburger Lex Kaufhold werd gekozen tot voorzitter van het Budget & Finance Committee, als opvolger van Christoph Ernst die inmiddels AC Chair is geworden.

Natuurlijk stond deze AC voor een heel groot deel in het teken van de verkiezing van de volgende president van het Europees Octrooibureau (EOB). Na intensieve sessies met questions and answers, waarin de twee kandidaten door de AC uitgebreid aan de tand zijn gevoeld, werd de Portugees Antonio Campinos gekozen. Per 1 juli 2018 is hij dus de opvolger van de Fransman Benoît Battistelli. Campinos, nu nog Executive Director van het EU-bureau voor merk- en modelrechten in Alicante (EUIPO) en voordien ook nog president van het Portugese nationale bureau, was op voorhand al de gedoodverfde favoriet. Met 36 stemmen, tegenover 2 stemmen voor zijn Italiaanse tegenstrever, maakte hij de status van favoriet volledig waar. Het hem verleende mandaat geldt voor een periode van 5 jaar.

Naar aanleiding van het gebruikelijke activities report van de EOB-President is het management en het personeel van het EOB lof toegezwaaid voor de fraaie resultaten die door het bureau steeds kunnen worden gepresenteerd. Verschillende delegaties zijn daarnaast overigens andermaal ingegaan op de sociale situatie en vroegen zich in het bijzonder af hoe het staat met de sociale dialoog. Over de uitkomsten en de follow-up van bijvoorbeeld de ingestelde ‘focus groups’ is door het EOB echter jammer genoeg geen concrete informatie gegeven.

Voor de eerste keer heeft verder de President van de Boards of Appeal, de Zweed Carl Josefsson, zijn activities report gepresenteerd. Ingegaan is door Josefsson onder andere op de zeer onlangs afgeronde verhuizing van de Boards van München naar het plaatsje Haar. Verder is door hem aandacht besteed aan maatregelen, die een periode van vijf jaar beslaan, om de backlog aan te pakken, wat anders dan door sommigen wordt gedacht, beslist géén sinecure is. Als ook een uitvloeisel van de package deal in de AC (maar Nederland was toen tegenstemmer) van juni 2016 ten aanzien van Boards of Appeal is het overigens zo dat het plan bestaat om de fees bij de Boards met misschien wel 20% te verhogen; een verhoging die naar verluidt niet zou gaan gelden voor het midden- en kleinbedrijf.

Op de agenda stond verder het (voor het eerst uitgebrachte) Quality Report, in dit geval over 2016. Verschillende grotere octrooilanden maken zich druk om de kwaliteit van de producten en diensten van het EOB. Als het gaat om proceskwaliteit is het rapport overigens overtuigend. Wat productkwaliteit betreft blijft het moeilijk om te begrijpen hoe het er bij het EOB voorstaat. Nederland heeft opgemerkt dat het verhaal gaat dat de brief (inhoudend de intention to grant) die het EOB uitstuurt vóór de uiteindelijke verlening van het octrooi tegenwoordig in de vorm van amenderingen aanzienlijk meer reacties oproept bij de aanvragers dan voorheen. Als dat inderdaad zo is, dan zou het EOB in de voorfase dus minder goed werk geleverd hebben. Deze concrete vraag bleef echter onbeantwoord door het EOB. Door het EOB is toegezegd dat het Quality Report voortaan jaarlijks zal worden.

Ook het (zeer uitvoerige) Social Report over 2016 werd besproken. Bepleit werden door meerdere delegaties de nodige stappen in de sociale dialoog, gericht op een duidelijke doelstelling, in het besef dat de dialoog op zich in de gegeven situatie een uiterst moeilijke aangelegenheid is. Het aantal meetings is overigens flink gegroeid maar de kwalitatieve uitkomsten blijven daar ver bij achter.

Verder gaat de werving van (bijna uitsluitend nog) nieuwe examiners onverdroten voort. Ook is door delegaties aandacht gevraagd voor de gang van zaken en de uitkomsten bij de appeal en disciplinary procedures.

Ten aanzien van de werving kwam ook nog ter sprake dat één-derde van de nieuwe personeelsleden de Duitse nationaliteit heeft en dat daarentegen het percentage vrouwen achterblijft. Gegeven de gewenste diversiteit is hier door de staff van het EOB een kanttekening bij gemaakt.

Tot slot zij hier vermeld dat de AC het EOB heeft gevolmachtigd om het EPO-WIPO Agreement te vernieuwen dat ziet op het functioneren van het EOB als International Searching Authority en als International Preliminary Examining Authority onder het Patent Cooperation Treaty (PCT).

terug naar nieuwsbrief

English (portions from original):

Naar aanleiding van het gebruikelijke activities report van de EOB-President is het management en het personeel van het EOB lof toegezwaaid voor de fraaie resultaten die door het bureau steeds kunnen worden gepresenteerd. Verschillende delegaties zijn daarnaast overigens andermaal ingegaan op de sociale situatie en vroegen zich in het bijzonder af hoe het staat met de sociale dialoog. Over de uitkomsten en de follow-up van bijvoorbeeld de ingestelde ‘focus groups’ is door het EOB echter jammer genoeg geen concrete informatie gegeven.

[...]

In response to the usual activities report of the EPO President, the management and staff of the EPO were commended for the fine results that could be constantly presented by the Office. Several delegations also addressed the social situation once again and enquired in particular about the state of the social dialogue. Unfortunately, however, the EPO did not provide any concrete information on the results and follow-up of, for example, the ‘focus groups’ which had been established.

[...]

Ook het (zeer uitvoerige) Social Report over 2016 werd besproken. Bepleit werden door meerdere delegaties de nodige stappen in de sociale dialoog, gericht op een duidelijke doelstelling, in het besef dat de dialoog op zich in de gegeven situatie een uiterst moeilijke aangelegenheid is. Het aantal meetings is overigens flink gegroeid maar de kwalitatieve uitkomsten blijven daar ver bij achter.

Verder gaat de werving van (bijna uitsluitend nog) nieuwe examiners onverdroten voort. Ook is door delegaties aandacht gevraagd voor de gang van zaken en de uitkomsten bij de appeal en disciplinary procedures.

Ten aanzien van de werving kwam ook nog ter sprake dat één-derde van de nieuwe personeelsleden de Duitse nationaliteit heeft en dat daarentegen het percentage vrouwen achterblijft. Gegeven de gewenste diversiteit is hier door de staff van het EOB een kanttekening bij gemaakt.

The (very comprehensive) Social Report for 2016 was also discussed. Several delegations called for the necessary steps in the social dialogue with the focus on a clear objective while recognising that the dialogue itself is an extremely difficult matter in the given situation. The number of meetings has also grown considerably, but the qualitative results are lagging far behind.

Furthermore, the recruitment of (almost exclusively) new examiners will continue unabated. Delegations also drew attention to the state of play and the outcome of appeal and disciplinary procedures.

With regard to recruitment, it was also mentioned that one-third of the new staff members are of German nationality and that, on the other hand, the percentage of women is below par. Given the desire for diversity, the EPO staff made a comment on this.

Dutch (original):

Kort verslag Select Committee d.d. 9 oktober 2017

Het Select Committee (SC) van de Administrative Council (AC), dat gaat over de implementatie van de unitaire octrooibescherming in EOB-context, kwam bijeen op 9 oktober 2017.

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft het SC geïnformeerd over de voortgang en de nieuwe functionaliteiten van de IT-systemen die nodig zijn om de voorziene unitaire octrooibescherming te ondersteunen om zo het vereiste dataverkeer tussen het EOB, de national offices en het UPC mogelijk te maken. Vermeldenswaard voor gebruikers is nog dat er op verzoek van de user community van het EOB een nieuwe code komt om in het EOB-register de Europese octrooien met unitair effect te kunnen identificeren.

Aan de orde kwam ook het belang dat in het Unitary Patent Protection (UPP)-deel van het EOB-register ook alle relevante informatie vindbaar zal worden over Supplementary Protection Certificates (SPCs). Het EOB ziet daartoe graag dat national offices gebruik maken van de mogelijkheid om de bedoelde informatie electronisch uit te wisselen met behulp van het EOB- systeem INPADOC.

Ook deze keer is gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het Unitary Patent en het Unified Patent Court (UPC). Belangrijke hobbels zijn de instemming met de “Provisional application phase” van het UPC Agreement en hat “Protocol on Privileges en Immunities” van dat UPC alsook natuurlijk de nog onvoltooide ratificatieprocedures in het UK en Duitsland (waar de Bundespräsident wacht met het contrasigneren nu het Bundesverfassungsgericht zich nog moet uitspreken over de aldaar op 31 maart ingediende constitutionele klacht).

Ter informatie stonden op de SC-agenda de “Results of the questionnaire on national measured accompanying the implementation of the European patent with unitary effect”. Het SC nam hier kennis van. Het is de bedoeling een overzicht van alle nationale implementatiemaatregelen te publiceren op de EOB website, zodra het unitaire systeem operationeel wordt.

Tav de voorlichting en communicatie over het unitaire octrooipakket door het EOB nam het SC kennis van de plannen die daarvoor bestaan. Het SC verwelkomde de producten die in ontwikkeling zijn, zoals brochures, een uitgebreide User Guide en de aanpassing van de EOB-website. Ook werd door het EOB meegedeeld dat het EOB bereid is om de vertaling van de User Guide in andere dan drie officiële EOB-talen te verzorgen.

Daarnaast heeft de Europese Commissie een update gegeven van haar plannen voor ondersteunende maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf. Een haalbaarheidsstudie over een systeem van pre-diagnose voor bedrijven is gestart. Een aanbesteding wordt georganiseerd voor een database on IP licensing, gericht op implementatie ervan in 2018. Ook wordt nagedacht over mogelijkheden voor arbitration en mediation.

De plannen om in het bijzonder het innovatieve midden-en kleinbedrijf te ondersteunen worden op zich verwelkomd, al zijn er ook landen die vervolgens uitdrukkelijk wijzen op het subsidiariteitsbeginsel dat veronderstelt dat rekening wordt gehouden met nationale verantwoordelijkheden en initiatieven en dat er waar mogelijk wordt samengewerkt met organisaties in de nationale omgeving.

terug naar nieuwsbrief

Update UPC Agreement

Ratificaties
Sinds eind juli jl. hebben weer twee landen het UPC Agreement geratificeerd: Estland en Litouwen. Daarmee bedraagt het aantal ratificaties inmiddels 14 landen (zie hier voor een volledig overzicht van de ratificaties). De voor inwerkingtreding vereiste ratificaties van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ontbreken echter nog.

Verenigd Koninkrijk
Wat betreft de Britse ratificatie kan worden gemeld dat het Schotse parlement het Protocol inzake Privileges en Immuniteiten heeft goedgekeurd. Het parlement in London dient dit echter ook nog te doen (zie hier), alvorens het VK het UPC Agreement kan ratificeren. Van Britse zijde wordt verzekerd dat hun ratificatie nog dit jaar zal worden gedeponeerd in Brussel.

Duitsland
Over de Duitse klacht is in augustus jl. meer bekend geworden. De Duitse octrooigemachtigde dr. Th. Bausch heeft aan het Bundesverfassungsgericht meer informatie gevraagd en gekregen (zie hier). De klacht blijkt te zijn gebaseerd op vier bezwaren:

1) De UPC-goedkeuringswet waarbij soevereiniteit wordt overgedragen, moest met tweederde meerderheid worden gekeurd door de Bundestag en de Bundesrat.

2) Democratische en rechtstatelijke gebreken ten aanzien van de regelgevende organen van het UPC.

3) Gebrekkige onafhankelijkheid en democratische legitimatie van de UPC rechters.

4) Strijd met het principe van openheid jegens Europees recht (Europarechtsfreundlichkeit) op grond van vermeende onverenigbaarheid van de UPC Agreement met het EU recht.

Het Duitse constitutionele hof heeft een aantal derden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de klacht te geven. In oktober jl. is voorts aan andere derden ook deze gelegenheid geboden en blijkt het Bundesverfassungsgericht de termijn voor het geven van een zienswijze te hebben verlengd tot eind december. Het dus is vooralsnog onduidelijk wanneer een beslissing van het Duitse hof op de klacht tegemoet kan worden gezien of dat Duitsland het UPC Agreement kan ratificeren.

terug naar nieuwsbrief

English (portions from original):

Update UPC Agreement

Ratifications
Since the end of July, two more countries have ratified the UPC Agreement: Estonia and Lithuania.

With this, the number of ratifications is now 14 countries (see here for a full overview of ratifications).

http://www2.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001&DocLanguage=en

However, the ratifications of the United Kingdom and Germany which are required for entry into force are still missing.

United Kingdom
As regards the British ratification, it can be reported that the Scottish Parliament has approved the Protocol on Privileges and Immunities. However, the Parliament in London still has to do this (see here: http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2017/9780111158555/contents) before the UK can ratify the UPC agreement. From the British side it has been assured that their ratification will be deposited this year in Brussels.

Germany
More became known about the German complaint in August. German Patent Attorney Dr Th. Bausch asked for and received more information from the Federal Constitutional Court (see here).

http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/08/16/upc-finally-some-news-from-the-german-federal-constitutional-court/

The complaint appears to be based on four objections:

1) The UPC Agreement Act, which transfers sovereignty, had to be approved by the Bundestag and the Bundesrat with a two-thirds majority.
2) Democratic and legal deficiencies in respect of the UPC regulatory bodies.
3) Inadequate independence and democratic legitimacy of the UPC judges.
4) Conflict with the principle of openness to European law (“Europarechtsfreundlichkeit”) on the grounds of alleged incompatibility of the UPC Agreement with EU law.

The German Constitutional Court offered a number of third parties an opportunity to give their views on the complaint. Last October, this opportunity was extended to other third parties, and the Constitutional Court appears to have extended the deadline for submission of opinions to the end of December. It is thus unclear for the moment when a judgment on the complaint can be expected from the German Court or whether Germany can ratify the UPC Agreement.

The above is an admission from UPC ‘cheerleaders’ that UPC may not happen. This is rather significant.

Share this post: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • del.icio.us
 • Reddit
 • co.mments
 • DZone
 • email
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • NewsVine
 • Print
 • Technorati
 • TwitThis
 • Facebook

If you liked this post, consider subscribing to the RSS feed or join us now at the IRC channels.

Pages that cross-reference this one

What Else is New


 1. More Media Reports About Decline in Quality of European Patents (Granted by the EPO)

  What the media is saying about the letter from Grünecker, Hoffmann Eitle, Maiwald and Vossius & Partner whilst EPO communications shift attention to shallow puff pieces about how wonderful Benoît Battistelli is 2. Beware Team UPC's Biggest Two Lies About the Unitary Patent (UPC)

  Claims that a Unified Patent Court (UPC) will commence next year are nothing but a fantasy of the Liar in Chief, Benoît Battistelli, who keeps telling lies to French media (some of which he passes EPO money to, just like he passes EPO money to his other employer) 3. Diversity at the EPO

  Two decades of EPO with 16-17 years under the control of French Presidents (and nowadays predominantly French management in general with Inventor Award held in France almost half the time) is "diversity at the EPO" 4. Orrin Hatch, Sponsored the Most by the Pharmaceutical Industry, Tries to Make Its Patents Immune From Scrutiny (PTAB)

  Orrin Hatch is the latest example of laws being up for sale, i.e. companies can 'buy' politicians to act as their 'couriers' and pass laws for them, including laws pertaining to patents 5. Links 17/6/2018: Linux 4.18 RC1 and Deepin 15.6 Released

  Links for the day 6. To Keep the Patent System Alive and Going Practitioners Will Have to Accept Compromises on Scope Being Narrowed

  35 U.S.C. § 101 still squashes a lot of software patents, reducing confidence in US patents; the only way to correct this is to reduce patent filings and file fewer lawsuits, judging their merit in advance based on precedents from higher courts 7. The Affairs of the USPTO Have Turned Into Somewhat of a Battle Against the Courts, Which Are Simply Applying the Law to Invalidate US Patents

  The struggle between law, public interest, and the Cult of Patents (which only ever celebrates more patents and lawsuits) as observed in the midst of recent events in the United States 8. Patent Marketing Disguised as Patent 'Advice'

  The meta-industry which profits from patents and lawsuits claims that it's guiding us and pursuing innovation, but in reality its sole goal is enriching itself, even if that means holding science back 9. Microsoft is Still 'Cybermobbing' Its Competition Using Patent Trolls Such as Finjan

  In the "cybersecurity" space, a sub-domain where many software patents have been granted by the US patent office, the patent extortion by Microsoft-connected trolls (and Microsoft's 'protection' racket) seems to carry on; but Microsoft continues to insist that it has changed its ways 10. Links 16/6/2018: LiMux Story, Okta Openwashing and More

  Links for the day 11. The EPO's Response to the Open Letter About Decline in Patent Quality as the Latest Example of Arrogance and Resistance to Facts, Truth

  Sidestepping the existential crisis of the EPO (running out of work and issuing many questionable patents with expectation of impending layoffs), the PR people at the Office choose a facts-denying, face-saving 'damage control' strategy while staff speaks out, wholeheartedly agreeing with concerned stakeholders 12. In the United States the Patent Trial and Appeal Board, Which Assures Patent Quality, is Still Being Smeared by Law Firms That Profit From Patent Maximalism, Lawsuits

  Auditory roles which help ascertain high quality of patents (or invalidate low-quality patents, at least those pointed out by petitions) are being smeared, demonised as "death squads" and worked around using dirty tricks that are widely described as "scams" 13. The 'Artificial Intelligence' (AI) Hype, Propped Up by Events of the European Patent Office (EPO), is Infectious and It Threatens Patent Quality Worldwide

  Having spread surrogate terms like “4IR” (somewhat of a 'mask' for software patents, by the EPO's own admission in the Gazette), the EPO continues with several more terms like “ICT” and now we’re grappling with terms like “AI”, which the media endlessly perpetuates these days (in relation to patents it de facto means little more than "clever algorithms") 14. Links 15/6/2018: HP Chromebook X2 With GNU/Linux Software, Apple Admits and Closes a Back Door ('Loophole')

  Links for the day 15. The '4iP Council' is a Megaphone of Team UPC and Team Battistelli at the EPO

  The EPO keeps demonstrating lack of interest in genuine patent quality (it uses buzzwords to compensate for deviation from the EPC and replaces humans with shoddy translators); it is being aided by law firms which work for patent trolls and think tanks that propel their interests 16. Grünecker, Hoffmann Eitle, Maiwald and Vossius & Partner Find the Courage to Express Concerns About Battistelli's Ugly Legacy and Low Patent Quality

  The astounding levels of abuse at the EPO have caused some of the EPO's biggest stakeholders to speak out and lash out, condemning the Office for mismanagement amongst other things 17. IAM Concludes Its Latest Anti-§ 101 Think Tank, Featuring Crooked Benoît Battistelli

  The attack on 35 U.S.C. § 101, which invalidates most if not all software patents, as seen through the lens of a Battistelli- and Iancu-led lobbying event (set up by IAM) 18. Google Gets Told Off -- Even by the Typically Supportive EFF and TechDirt -- Over Patenting of Software

  The EFF's Daniel Nazer, as well as TechDirt's founder Mike Masnick, won't tolerate Google's misuse of Jarek Duda's work; the USPTO should generally reject all applications for software patents -- something which a former Commissioner for Patents at the USPTO seems to be accepting now (that such patents have no potency after Alice) 19. From the Eastern District of Texas to Delaware, US Patent Litigation is (Overall) Still Declining

  Patent disputes/conflicts are increasingly being settled outside the courts and patents that aren't really potent/eligible are being eliminated or never brought forth at all 20. Links 13/6/2018: Cockpit 170, Plasma 5.13, Krita 4.0.4

  Links for the day 21. When the USPTO Grants Patents in Defiance of 35 U.S.C. § 101 the Courts Will Eventually Squash These Anyway

  Software/abstract patents, as per § 101 (Section 101) which relates to Alice Corp v CLS Bank at the US Supreme Court, are not valid in the United States, albeit one typically has to pay a fortune for a court battle to show it because the patent office (USPTO) is still far too lenient and careless 22. Buzzwords and Three-Letter Acronyms Still Abused by the EPO to Grant a Lot of Patents on Algorithms

  Aided by Microsoft lobbying (with its very many patent trolls) as well as corrupt Battistelli, the push for software patenting under the guise of "artificial intelligence" ("AI") carries on, boosted by Battistelli's own "Pravda" (which he writes for), IAM Magazine 23. The United States is Far Better Off With the Patent Trial and Appeal Board (PTAB), So Why Do Lawyers Attack It?

  The anti-PTAB lobby (which is basically the pro-troll or pro-litigation lobby) continues to belittle and insult PTAB, having repeatedly failed to dismantle it; in the meantime PTAB is disarming several more patent trolls and removing from the system patents which were granted in error (as well as the associated lawsuits) 24. Links 12/6/2018: Neovim 0.3 and Wine 3.10

  Links for the day 25. Corrupt Benoît Battistelli Promotes Software Patents in IAM's Patent Trolls-Funded Event in the United States

  With less than 3 weeks remaining for Battistelli's term he engages in gross revisionism, lobbying, and even looting of the patent office 26. The EPO's 'Expert' Georg Weber is Still Advocating Software Patents in Europe (But He Disguises Them Using Buzzwords)

  The EPO's overzealous support for software patents continues unabated while the European Parliament looks the other way; this is part of the plan to expand patent scope in Europe and flood the continent with low-quality patents (causing a ruinous litigation boom like in China) 27. Battistelli's EPO is Outdoing North Korea When It Comes to Propaganda and Abuses Against Staff

  Battistelli’s ‘scorched Earth’ approach — his sole legacy at the EPO — has left many workers in mental breakdowns (if not dead), but to celebrate the ‘Battistelli years’ three weeks before the end of his term the Office issues new propaganda material (pertaining exclusively to the Battistelli years, 2010 to 2018) while Battistelli-leaning media offers ‘cover’ 28. IPBC, a Patent Trolls-Funded Event of IAM, is Advancing the Attacks on Section 101/Alice

  Andrei Iancu preaches to the litigation 'industry' in an event (lobbying opportunity) organised by the patent trolls' lobby, IAM 29. PTAB Carries on Undeterred and Unabated, Courts Are Becoming Less Tolerant of Low-Quality Patents

  With the shift away from the Eastern District of Texas (EDTX) and with PTAB applying growing levels of scrutiny to patents the likelihood that abstract patents will endure at the patent office or the courts is greatly diminished 30. Apple v Samsung Not Over, Hearing on a New Design Patent Trial Next Month

  Apple's legal battles against phones that have Linux inside them simply aren't ending; meanwhile, there's more evidence that Apple would be wise to simply push for patent reforms, namely further restrictions on patent scope


CoPilotCo

RSS 64x64RSS Feed: subscribe to the RSS feed for regular updates

Home iconSite Wiki: You can improve this site by helping the extension of the site's content

Home iconSite Home: Background about the site and some key features in the front page

Chat iconIRC Channel: Come and chat with us in real time

CoPilotCo

Recent Posts