EditorsAbout the SiteComes vs. MicrosoftUsing This Web SiteSite ArchivesCredibility IndexOOXMLOpenDocumentPatentsNovellNews DigestSite NewsRSS

01.19.15

Translations of Member of the European Parliament Complaining About European Patent Office (EPO)

Posted in Europe, Patents at 4:54 am by Dr. Roy Schestowitz

Dennis De Jong

Summary: French, German, Dutch, and English translations of the article from Dennis De Jong

LAST week we wrote about Dutch MEP Dennis De Jong criticising Battistelli and Topić, calling for action against them. Thankfully, owing to our readers, we now have translations of his criticism. The European Parliament may not choose to resolve this, but others might take action and later this year we will publish texts of some formal complaints about the EPO.

In English:

Week log: Disquiet at European Patent Office

There may be days that you don’t think about the European Patents Office, but it’s worthwhile keeping an eye on the news about this European organisation. The civil servants working there have revolted. Their actions are directed against, in their view, the dictatorial regime of the director of the EPO, Benoît Battistelli. I will be speaking with the representatives of the employees in the near future. Although the EPO is not an EU institution, the EU does intend to enter into some kind of partnership with it for new type of European patent. Situations where employee rights are trampled on and where there is a smell of nepotism relating to appointments and dismissals should not occur.

Just as their colleagues in Brussels, the civil servants of the EPO are extremely well paid. In addition, they are not promoted on the basis of performance but on the basis of years of service. Battistelli wants to cut costs, also because the patents approved by his organisation are expensive. He therefore wishes to get rid of a substantial number of employee privileges. There might be an argument for this but that does not mean that you can arbitrarily take away from your employees the right to participate or deny them a genuine, independent appeal procedure. Let alone that you introduce a culture of intimidation. And that, according to EPO’s civil servants union, is exactly what Battistelli is doing.

As the EPO is an independent international organisation, the employment conditions are arranged on the basis of the rules of the organisation itself. There is an EPO office in Rijswijk for example, but Dutch law does not apply there. Normally, international organisations look at what is usual for national civil servants where it concerns the right of employees to organise themselves in a trade union, to communicate with each other on employment rights and, if you are suspected of a breach of internal rules, to be able to appeal to an independent committee; but not so at the EPO.

According to EPO employees, all these rights have been completely or partially abolished. The trade union may not be active within EPO buildings and the existing works council has been abolished. An internal investigation body has been set up which often acts in an intimidating manner and encourages people to snitch on colleagues if they take a critical stance. There are also question marks relating to the integrity of Battistelli’s right hand man, the Croat Topić, who in his home country is accused of corruption and whose appointment was pushed through by Battistelli.

The participating countries, including the Netherlands, have the last say in the board of the EPO. However, they have recently reappointed Battistelli for a period of four years. Apparently the protest is not being taken seriously by any of these countries. This is first and foremost a matter for the House of Representatives but, due to the indirect involvement of the EU, also for the European Parliament. The civil servants with whom I am in contact, wish to remain anonymous for fear of reprisals. But their case must be heard in Brussels. It appears there would be a better response than the answer from the EP’s petitions committee which, after a complaint from the civil servants union, referred the case back to the EPO’s internal appeals committee. This despite the fact that the complaints actually related to the fact that this committee can no longer operate independently but has been put under guardianship by Battistelli. As far as I am concerned, this is the core issue: trade union rights apply to everybody, including civil servants, even the extremely well-paid ones.

In Dutch:

Weeklog: Onrust bij Europees Octrooi Bureau

Er zullen misschien dagen voorbij gaan dat u niet denkt aan het Europees Octrooi Bureau (European Patents Office, EPO), maar toch is het de moeite waard het nieuws over deze Europese organisatie in de gaten te houden. De ambtenaren die er werken, zijn in opstand gekomen. Hun acties richten zich tegen het in hun ogen dictatoriale bewind van de directeur van EPO, Benoit Battistelli. Binnenkort ga ik met vertegenwoordigers van het personeel spreken. EPO is dan wel geen EU-instelling, de EU wil er wel zaken mee gaan doen voor een nieuw soort Europees octrooi. Dan horen er geen toestanden te zijn waarbij werknemersrechten met voeten worden getreden en er de geur van vriendjespolitiek bij benoemingen en ontslagen heerst.

Net als hun Brusselse collega’s krijgen de ambtenaren van EPO een gigantisch hoog salaris. Bovendien worden zij niet op basis van prestaties maar op grond van dienstjaren bevorderd. Battistelli wil de kosten drukken, ook al omdat de octrooien die zijn organisatie goedkeurt, duur zijn. Dus wil hij af van een flink aantal privileges van het personeel. Op zich kun je je daar wat bij voorstellen, maar dat betekent nog niet dat je het recht op inspraak en op eerlijke, onafhankelijke beroepsprocedures zomaar van je personeel kunt afnemen. Laat staan dat je een cultuur van intimidatie invoert. En dat is precies wat Battistelli volgens de ambtenarenbond van EPO doet.

Omdat EPO een onafhankelijke internationale organisatie is, worden de arbeidsvoorwaarden geregeld via de regels van de organisatie zelf. Er zit bijvoorbeeld een kantoor van EPO in Rijswijk, maar het Nederlandse recht is niet van toepassing. Normaal gesproken, kijken internationale organisaties wel degelijk naar wat voor nationale ambtenaren gebruikelijk is, als het gaat om het recht je als werknemers in een vakbond te organiseren, met elkaar over arbeidsrechten te communiceren, en om, als je verdacht wordt van een overtreding van interne regels, in beroep te kunnen gaan bij een onafhankelijke commissie, maar niet zo bij EPO.

Al deze rechten zijn volgens het personeel van EPO geheel of gedeeltelijk afgeschaft. De vakbond is het verboden binnen de gebouwen van EPO actief te zijn en de bestaande ondernemingsraad is afgeschaft. Er is een interne recherche opgezet die vaak intimiderend te werk gaat en mensen worden aangemoedigd collega’s te verklikken, als die zich kritisch opstellen. Bovendien zijn er vragen over de integriteit van de rechterhand van Battistelli, de Kroaat Topic, die in eigen land beschuldigd wordt van corruptie, maar wiens benoeming er door Battistelli is doorgedrukt.

De deelnemende landen, waaronder Nederland, hebben bij het bestuur van EPO het laatste woord. Onlangs hebben deze Battistelli echter opnieuw benoemd voor een periode van vier jaar. Kennelijk wordt het protest door geen van deze landen serieus genomen. Dat is eerst en vooral een zaak voor de Tweede Kamer, maar door de indirecte betrokkenheid van de EU ook van het Europees Parlement. De ambtenaren met wie ik contact heb, willen anoniem blijven uit angst voor represailles. Maar hun zaak moet in Brussel gehoord worden. Dat lijkt me een betere reactie dan het antwoord van de verzoekschriftencommissie van het EP die na een klacht van de ambtenarenbond de zaak terugverwees naar de interne beroepscommissie van EPO. En dat terwijl de klachten zich juist o.a. richtten op het feit dat die commissie niet langer onafhankelijk kan opereren maar onder curatele is gezet door Battistelli. Wat mij betreft, komt hier de onderste steen boven: vakbondsrechten gelden voor iedereen, ook voor ambtenaren en zelfs voor duurbetaalde.

In German:

Wochenbericht: Unruhe beim Europäischen Patentamt

Es vergehen vielleicht Tage, an denen Sie nicht an das Europäische Patentamt (European Patents Office, EPO) denken, aber dennoch lohnt es die Mühe, die Nachrichten über diese europäische Organisation im Auge zu behalten. Die dort beschäftigten Beamten haben revoltiert. Ihre Aktionen richten sich gegen das in ihren Augen diktatorische Regiment des EPA-Direktors, Benoît Battistelli. In Kürze werde ich mit Vertretern des Personals sprechen. Das EPA ist zwar keine EU-Institution, die EU möchte jedoch mit dem Amt Geschäfte in Bezug auf eine neue Art von europäischem Patent machen. Dann dürfen keine Zustände bestehen, bei denen Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten werden und der Geruch von Vetternwirtschaft bei Einstellungen und Entlassungen herrscht.

Genau wie ihre Brüsseler Kollegen beziehen die EPA-Beamten ein gigantisch hohes Gehalt. Zudem werden sie nicht aufgrund ihrer Leistungen, sondern auf der Grundlage ihrer Dienstjahre befördert. Battistelli möchte die Kosten senken, auch weil die von seiner Organisation erteilten Patente teuer sind. Er will daher von einer stattlichen Anzahl Privilegien des Personals wegkommen. Eigentlich kann man sich dabei etwas vorstellen, aber es bedeutet noch nicht, dass das Recht des Personals auf Mitbestimmung und ehrliche, unabhängige Berufsverfahren ohne Weiteres gestrichen werden kann. Geschweige denn, dass man eine Kultur der Einschüchterung einführt. Und genau das tut Battistelli laut Aussage des EPA-Beamtenbunds. Da das EPA eine unabhängige internationale Organisation ist, werden die Arbeitsbedingungen durch die Regeln der Organisation selbst festgelegt. So besteht beispielsweise ein EPA-Büro in Rijswijk, aber niederländisches Recht ist nicht anwendbar. Normalerweise schauen sich internationale Organisationen durchaus an, was für nationale Beamten üblich ist, wenn es um das Recht geht, sich als Arbeitnehmer in einer Gewerkschaft zu organisieren, miteinander über Arbeitsrechte zu kommunizieren und, wenn man der Verletzung interner Regeln verdächtigt wird, bei einer unabhängigen Kommission Berufung einzulegen; nicht so jedoch beim EPA.

Alle diese Rechte wurden laut EPA-Personal ganz oder teilweise abgeschafft. Der Gewerkschaft ist es untersagt, innerhalb der EPA-Gebäude aktiv zu sein und der bestehende Betriebsrat wurde aufgelöst. Es wurden interne Ermittlungen eingeleitet, die häufig mit Einschüchterung einhergehen, und Personen werden ermutigt, Kollegen zu denunzieren, wenn sie sich kritisch aufstellen. Außerdem gibt es Fragen in Bezug auf die Integrität der rechten Hand Battistellis, des Kroaten Topiċ, der im eigenen Land der Korruption beschuldigt wird, dessen Ernennung Battistelli jedoch durchgesetzt hat.

Die teilnehmenden Länder, darunter die Niederlande, haben bei der Leitung des EPA das etzte Wort. Kürzlich haben diese Battistelli jedoch erneut für einen Zeitraum von vier Jahren ernannt. Offenbar wird der Protest von keinem dieser Länder ernst genommen. Dies ist zuallererst ein Fall für das niederländische Parlament, infolge der indirekten Beteiligung der EU jedoch auch des Europäischen Parlaments. Die Beamten, mit denen ich in Kontakt stehe, möchten aus Angst vor Repressalien anonym bleiben. Ihre Sache muss jedoch in Brüssel angehört werden. Dies erscheint mir als bessere Reaktion als die Antwort des EP- Petitionsausschusses, der die Angelegenheit nach einer Klage des Beamtenbundes an die interne Berufungskommission des EPA zurückverwies. Und die Klagen konzentrieren sich währenddessen u.a. gerade auf die Tatsache, dass diese Kommission nicht mehr unabhängig operieren kann, sondern von Battistelli unter Kuratel gestellt wurde. Was mich anbelangt, kommt hier der unterste Stein nach oben zu liegen: Gewerkschaftsrechte gelten für alle, auch für Beamte und sogar für hochbezahlte.

In French:

Info hebdo : Agitation à l’Office européen des brevets

Il se passera peut-être des jours sans que vous ne pensiez à l’Office européen des brevets (European Patents Office, OEB), mais il est toujours intéressant de garder un œil sur l’actualité de cette organisation européenne. Les fonctionnaires qui y travaillent se sont révoltés. Leurs actions s’opposaient au régime jugé dictatorial du directeur de l’OEB, Benoît Battistelli. Je m’entretiendrai prochainement à ce sujet avec les représentants du personnel. Bien que l’OEB ne soit pas une institution de l’UE, l’UE souhaite tout de même y jouer un rôle afin d’instituer un nouveau type de brevet européen. Il ne peut y avoir de situations dans lesquelles les droits des travailleurs sont bafoués et où règne le favoritisme dans les nominations et les licenciements.

Tout comme leurs collègues à Bruxelles, les fonctionnaires de l’OEB bénéficient de salaires incroyablement élevés. Par ailleurs, ils ne sont pas promus en fonction de leurs performances, mais sur la base du nombre d’années d’ancienneté. Battistelli désire parvenir à une réduction des coûts, notamment parce que les brevets approuvés par son organisation sont onéreux. Pour ce faire, il souhaite donc supprimer un grand nombre des privilèges du personnel. En soi, vous pouvez envisager différentes mesures, mais cela ne signifie pas encore que vous pouvez tout simplement ôter à votre personnel le droit à la parole et à des procédures de recours équitables et indépendantes. Sans parler du fait d’instaurer une culture d’intimidation. Et c’est, selon le syndicat des fonctionnaires de l’OEB, précisément ce que Battistelli est en train de faire.

L’OEB étant une organisation internationale indépendante, les conditions de travail y sont déterminées selon les règles de l’organisation même. L’un des bureaux de l’OEB est par exemple établi à Ryswick, mais le droit néerlandais n’y est pas applicable. Généralement, les organisations internationales se réfèrent donc aux conditions usuelles des fonctionnaires nationaux, notamment en ce qui concerne le droit des employés à se syndiquer, à discuter entre eux des droits du travail et, en cas de suspicion de violation des règles internes, à pouvoir faire appel à une commission indépendante ; ce n’est toutefois pas le cas au sein de l’OEB.

Selon le personnel de l’OEB, tous ces droits ont été partiellement ou entièrement supprimés. Le syndicat a reçu l’interdiction d’être actif au sein des bâtiments de l’OEB, et le comité d’entreprise existant a été dissous. Une enquête interne, souvent menée avec intimidation, a été mise en place, et les employés sont encouragés à dénoncer leurs collègues qui font preuve d’une attitude critique. Par ailleurs, des questions ont été soulevées quant à l’intégrité du bras droit de Battistelli, le Croate Topiċ, qui est accusé de corruption dans son propre pays mais dont la nomination a été fortement appuyée par Battistelli.

Ce sont les pays participants, parmi lesquels figurent les Pays-Bas, qui ont le dernier mot en matière de gestion de l’OEB. Il y a peu de temps, ces derniers ont toutefois réélu Battistelli pour une période de quatre ans. De toute évidence, l’absence de protestation de la part de ces pays a été prise au sérieux. Cette affaire concerne avant tout la seconde Chambre des États généraux des Pays-Bas, mais également le Parlement européen en raison de l’implication indirecte de l’UE. Les fonctionnaires avec qui j’entretiens des contacts désirent rester anonymes par crainte de représailles. Mais il faut que leur cas soit entendu à Bruxelles. Cela me semble être une meilleure réaction que la réponse fournie par la commission des pétitions du Parlement européen qui, après avoir reçu une plainte du syndicat des fonctionnaires, a renvoyé l’affaire à la commission de recours interne de l’OEB. Et cela même alors que les plaintes concernaient l’impossibilité de cette commission à fonctionner de manière indépendante, placée sous curatelle par Battistelli. En ce qui me concerne, c’est clair comme de l’eau de roche : les droits syndicaux s’appliquent à tout le monde, fonctionnaires y compris, même à haut salaire.

Many thanks to all those who have provided the translations above. We have a lot more coming.

Share this post: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • del.icio.us
 • Reddit
 • co.mments
 • DZone
 • email
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • NewsVine
 • Print
 • Technorati
 • TwitThis
 • Facebook

If you liked this post, consider subscribing to the RSS feed or join us now at the IRC channels.

Pages that cross-reference this one

What Else is New


 1. Microsoft's Abduction of the Voice of Its Opposition Highlights the Urgency of the Movement/Campaign to Delete GitHub

  Microsoft understands that by entrapping FOSS and GNU/Linux inside proprietary software platforms like GitHub and Azure it can utilise the false perception that it somehow speaks on behalf of both (whilst attacking both) 2. IRC Proceedings: Sunday, November 10, 2019

  IRC logs for Sunday, November 10, 2019 3. SUEPO Protests Against Management of the European Patent Office Brought Back Discussions About Corruption

  The atmosphere at the second-largest institution in Europe has long been toxic; now it is becoming a lot more visible again and comments highlight the reasons for the cover-up (gross misuse of billions of euros) 4. Links 11/11/2019: Linux 5.4 RC7, HandBrake 1.3.0 and Analysis of XFCE

  Links for the day 5. Links 10/11/2019: digiKam 6.4.0, OpenMandriva Lx 4.1 Alpha and OpenZFS Plans

  Links for the day 6. Video: Dutch Media on EPO Protest

  The new video added by SUEPO on Saturday in order to show Dutch media coverage of last week's protest in The Hague 7. Politics in the Workplace Are Not Paradoxical and Outside the Workplace They Are Free Speech

  The safest space is one in which no other human (or creature) exists, but in reality we must make compromises and accept that not everyone will agree with us 100% of the time (so we must learn to live with that) 8. IRC Proceedings: Saturday, November 09, 2019

  IRC logs for Saturday, November 09, 2019 9. Thick Skin Makes Strong Communities

  Learning to coexist with people who don't agree on everything is a strength and successful societies encourage that (the alternative is blind conformity on all matters) 10. Training (Proprietary Software) Versus Teaching (Free Software)

  Education necessitates software freedom — a fact that companies like Adobe, Apple and Microsoft try hard to distract from 11. The Linux Foundation Brought as Keynote Speakers People Vastly Worse Than Those Whom It Now 'Cancels' for Purely Political Reasons

  A lot of people are very upset about the Linux Foundation's alleged 'witch-hunt' and even press coverage has caught up with the outrage; but our position is that it distracts from vastly bigger Linux Foundation scandals 12. An Open Letter to Richard Stallman

  "It's past the time for the official cornerstones of the Free software movement to return to their full operational capacity, and to take the gear out of neutral." 13. Links 9/11/2019: Linux Journal Goes Dark (Offline), KStars 3.3.7, OpenSUSE Name Change Aborted

  Links for the day 14. Think Tanks, Bristows, 'Simmons' and 'Birds' Can Only Ever Lie to Us About the Dead Unified Patent Court (UPC)

  The UPC is a dead bird, but lobbyists of the litigation giants would have us believe otherwise, in “In-depth Analysis” which is anything but (it's just propaganda with the veneer of officialism) 15. The EPO's Management is Trying Really Hard to Distract the Media From EPO Unrest (and It Has Been Partly Successful)

  We take a look at the profoundly bad situation at the EPO (examiners unable to do their job properly because of rogue leadership); we also reexamine how media covered — or rather refused to cover — this urgent issue 16. Microsoft's 'Safe Spaces'

  The 'new' and 'ethical' Microsoft that offers us all a 'safe space' 17. 'Artificial Intelligence' (AI) Will Only Doom Patent Offices If It's Used to Stamp Millions of Invalid Patents (IPs)

  The Artificial Intelligence (AI) craze is being used as an excuse or as a pretext for granting loads of patents on mathematics and statistics (maths and stats aren't permissible or eligible for patent coverage); by calling just about everything "Artificial Intelligence" (or AI, or "hey hi!") they hope to mislead examiners, who are also being presented with new guidelines full of these buzzwords 18. Need More Questions

  Pedophilia-centric scandals associated with Bill Gates or people working for Bill Gates don't interest the media anymore; people shy away from the possibility of 'embarrassing' the so-called 'philanthropist', celebrated by the media he is sponsoring 19. IRC Proceedings: Thursday, November 07, 2019

  IRC logs for Thursday, November 07, 2019 20. Helps to Have Connections and Operate at a Loss Just to Drive the Competition Out of the Market

  Microsoft still uses the same anticompetitive tactics and outright illegal tactics such as bribery, but we're supposed to think Microsoft is run like a charity 21. Startpage Shows Sheer Hypocrisy After Selling Out and Betraying Privacy (Corrected)

  After more than half a decade of using and advocating Startpage I've come to realise it's a spying operation and Startpage hopes nobody will notice 22. Former Mayor of Munich Explains How Microsoft Hates Linux

  Christian Ude speaks in a new interview about what Microsoft did in Munich and elsewhere in Europe in order to undermine GNU/Linux and impose Microsoft Windows on everybody, together with all the spyware Microsoft provides for it (likely violation of privacy laws) 23. Linux Journal is Offline, But the Articles Will Come Back

  Linux Journal may be offline (since just before the weekend), but the articles will come back one way or another 24. Links 8/11/2019: Ubuntu MATE 19.10 Reviewed, FreeBSD Migrating to OpenZFS

  Links for the day 25. Nobody Should Believe Bill Gates and the Media He 'Sponsors' (Bribes) Anymore

  No matter how hard Bill Gates and his legion of lawyers/PR people try to divert the media's attention away from his Epstein scandal, it keeps coming back 26. IRC Proceedings: Thursday, November 07, 2019

  IRC logs for Thursday, November 07, 2019 27. System1 (Company Behind Startpage, Dogpile, WebCrawler, MetaCrawler and More) Calls Surveillance “Privacy”

  Surveillance seems to have become so fashionable that its purveyors and intermediaries (sending one's data to Microsoft, Google and so on) have a sense of humour strong enough or sufficient to call that "privacy" 28. Links 8/11/2019: Rust 1.39.0 and KDE Applications 19.08.3

  Links for the day 29. MIT Suggestions

  Sometimes things are too ugly to talk oneself out of; so a distraction is urgently needed 30. Quick Mention: Some Dutch Media Covers Dutch EPO Protest

  Signs that the EPO's attempts to distract the media (or from the media) aren't 100% effective; workers get their voice heard by some Dutch people


RSS 64x64RSS Feed: subscribe to the RSS feed for regular updates

Home iconSite Wiki: You can improve this site by helping the extension of the site's content

Home iconSite Home: Background about the site and some key features in the front page

Chat iconIRC Channel: Come and chat with us in real time

Recent Posts