EditorsAbout the SiteComes vs. MicrosoftUsing This Web SiteSite ArchivesCredibility IndexOOXMLOpenDocumentPatentsNovellNews DigestSite NewsRSS

01.19.15

Translations of Member of the European Parliament Complaining About European Patent Office (EPO)

Posted in Europe, Patents at 4:54 am by Dr. Roy Schestowitz

Dennis De Jong

Summary: French, German, Dutch, and English translations of the article from Dennis De Jong

LAST week we wrote about Dutch MEP Dennis De Jong criticising Battistelli and Topić, calling for action against them. Thankfully, owing to our readers, we now have translations of his criticism. The European Parliament may not choose to resolve this, but others might take action and later this year we will publish texts of some formal complaints about the EPO.

In English:

Week log: Disquiet at European Patent Office

There may be days that you don’t think about the European Patents Office, but it’s worthwhile keeping an eye on the news about this European organisation. The civil servants working there have revolted. Their actions are directed against, in their view, the dictatorial regime of the director of the EPO, Benoît Battistelli. I will be speaking with the representatives of the employees in the near future. Although the EPO is not an EU institution, the EU does intend to enter into some kind of partnership with it for new type of European patent. Situations where employee rights are trampled on and where there is a smell of nepotism relating to appointments and dismissals should not occur.

Just as their colleagues in Brussels, the civil servants of the EPO are extremely well paid. In addition, they are not promoted on the basis of performance but on the basis of years of service. Battistelli wants to cut costs, also because the patents approved by his organisation are expensive. He therefore wishes to get rid of a substantial number of employee privileges. There might be an argument for this but that does not mean that you can arbitrarily take away from your employees the right to participate or deny them a genuine, independent appeal procedure. Let alone that you introduce a culture of intimidation. And that, according to EPO’s civil servants union, is exactly what Battistelli is doing.

As the EPO is an independent international organisation, the employment conditions are arranged on the basis of the rules of the organisation itself. There is an EPO office in Rijswijk for example, but Dutch law does not apply there. Normally, international organisations look at what is usual for national civil servants where it concerns the right of employees to organise themselves in a trade union, to communicate with each other on employment rights and, if you are suspected of a breach of internal rules, to be able to appeal to an independent committee; but not so at the EPO.

According to EPO employees, all these rights have been completely or partially abolished. The trade union may not be active within EPO buildings and the existing works council has been abolished. An internal investigation body has been set up which often acts in an intimidating manner and encourages people to snitch on colleagues if they take a critical stance. There are also question marks relating to the integrity of Battistelli’s right hand man, the Croat Topić, who in his home country is accused of corruption and whose appointment was pushed through by Battistelli.

The participating countries, including the Netherlands, have the last say in the board of the EPO. However, they have recently reappointed Battistelli for a period of four years. Apparently the protest is not being taken seriously by any of these countries. This is first and foremost a matter for the House of Representatives but, due to the indirect involvement of the EU, also for the European Parliament. The civil servants with whom I am in contact, wish to remain anonymous for fear of reprisals. But their case must be heard in Brussels. It appears there would be a better response than the answer from the EP’s petitions committee which, after a complaint from the civil servants union, referred the case back to the EPO’s internal appeals committee. This despite the fact that the complaints actually related to the fact that this committee can no longer operate independently but has been put under guardianship by Battistelli. As far as I am concerned, this is the core issue: trade union rights apply to everybody, including civil servants, even the extremely well-paid ones.

In Dutch:

Weeklog: Onrust bij Europees Octrooi Bureau

Er zullen misschien dagen voorbij gaan dat u niet denkt aan het Europees Octrooi Bureau (European Patents Office, EPO), maar toch is het de moeite waard het nieuws over deze Europese organisatie in de gaten te houden. De ambtenaren die er werken, zijn in opstand gekomen. Hun acties richten zich tegen het in hun ogen dictatoriale bewind van de directeur van EPO, Benoit Battistelli. Binnenkort ga ik met vertegenwoordigers van het personeel spreken. EPO is dan wel geen EU-instelling, de EU wil er wel zaken mee gaan doen voor een nieuw soort Europees octrooi. Dan horen er geen toestanden te zijn waarbij werknemersrechten met voeten worden getreden en er de geur van vriendjespolitiek bij benoemingen en ontslagen heerst.

Net als hun Brusselse collega’s krijgen de ambtenaren van EPO een gigantisch hoog salaris. Bovendien worden zij niet op basis van prestaties maar op grond van dienstjaren bevorderd. Battistelli wil de kosten drukken, ook al omdat de octrooien die zijn organisatie goedkeurt, duur zijn. Dus wil hij af van een flink aantal privileges van het personeel. Op zich kun je je daar wat bij voorstellen, maar dat betekent nog niet dat je het recht op inspraak en op eerlijke, onafhankelijke beroepsprocedures zomaar van je personeel kunt afnemen. Laat staan dat je een cultuur van intimidatie invoert. En dat is precies wat Battistelli volgens de ambtenarenbond van EPO doet.

Omdat EPO een onafhankelijke internationale organisatie is, worden de arbeidsvoorwaarden geregeld via de regels van de organisatie zelf. Er zit bijvoorbeeld een kantoor van EPO in Rijswijk, maar het Nederlandse recht is niet van toepassing. Normaal gesproken, kijken internationale organisaties wel degelijk naar wat voor nationale ambtenaren gebruikelijk is, als het gaat om het recht je als werknemers in een vakbond te organiseren, met elkaar over arbeidsrechten te communiceren, en om, als je verdacht wordt van een overtreding van interne regels, in beroep te kunnen gaan bij een onafhankelijke commissie, maar niet zo bij EPO.

Al deze rechten zijn volgens het personeel van EPO geheel of gedeeltelijk afgeschaft. De vakbond is het verboden binnen de gebouwen van EPO actief te zijn en de bestaande ondernemingsraad is afgeschaft. Er is een interne recherche opgezet die vaak intimiderend te werk gaat en mensen worden aangemoedigd collega’s te verklikken, als die zich kritisch opstellen. Bovendien zijn er vragen over de integriteit van de rechterhand van Battistelli, de Kroaat Topic, die in eigen land beschuldigd wordt van corruptie, maar wiens benoeming er door Battistelli is doorgedrukt.

De deelnemende landen, waaronder Nederland, hebben bij het bestuur van EPO het laatste woord. Onlangs hebben deze Battistelli echter opnieuw benoemd voor een periode van vier jaar. Kennelijk wordt het protest door geen van deze landen serieus genomen. Dat is eerst en vooral een zaak voor de Tweede Kamer, maar door de indirecte betrokkenheid van de EU ook van het Europees Parlement. De ambtenaren met wie ik contact heb, willen anoniem blijven uit angst voor represailles. Maar hun zaak moet in Brussel gehoord worden. Dat lijkt me een betere reactie dan het antwoord van de verzoekschriftencommissie van het EP die na een klacht van de ambtenarenbond de zaak terugverwees naar de interne beroepscommissie van EPO. En dat terwijl de klachten zich juist o.a. richtten op het feit dat die commissie niet langer onafhankelijk kan opereren maar onder curatele is gezet door Battistelli. Wat mij betreft, komt hier de onderste steen boven: vakbondsrechten gelden voor iedereen, ook voor ambtenaren en zelfs voor duurbetaalde.

In German:

Wochenbericht: Unruhe beim Europäischen Patentamt

Es vergehen vielleicht Tage, an denen Sie nicht an das Europäische Patentamt (European Patents Office, EPO) denken, aber dennoch lohnt es die Mühe, die Nachrichten über diese europäische Organisation im Auge zu behalten. Die dort beschäftigten Beamten haben revoltiert. Ihre Aktionen richten sich gegen das in ihren Augen diktatorische Regiment des EPA-Direktors, Benoît Battistelli. In Kürze werde ich mit Vertretern des Personals sprechen. Das EPA ist zwar keine EU-Institution, die EU möchte jedoch mit dem Amt Geschäfte in Bezug auf eine neue Art von europäischem Patent machen. Dann dürfen keine Zustände bestehen, bei denen Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten werden und der Geruch von Vetternwirtschaft bei Einstellungen und Entlassungen herrscht.

Genau wie ihre Brüsseler Kollegen beziehen die EPA-Beamten ein gigantisch hohes Gehalt. Zudem werden sie nicht aufgrund ihrer Leistungen, sondern auf der Grundlage ihrer Dienstjahre befördert. Battistelli möchte die Kosten senken, auch weil die von seiner Organisation erteilten Patente teuer sind. Er will daher von einer stattlichen Anzahl Privilegien des Personals wegkommen. Eigentlich kann man sich dabei etwas vorstellen, aber es bedeutet noch nicht, dass das Recht des Personals auf Mitbestimmung und ehrliche, unabhängige Berufsverfahren ohne Weiteres gestrichen werden kann. Geschweige denn, dass man eine Kultur der Einschüchterung einführt. Und genau das tut Battistelli laut Aussage des EPA-Beamtenbunds. Da das EPA eine unabhängige internationale Organisation ist, werden die Arbeitsbedingungen durch die Regeln der Organisation selbst festgelegt. So besteht beispielsweise ein EPA-Büro in Rijswijk, aber niederländisches Recht ist nicht anwendbar. Normalerweise schauen sich internationale Organisationen durchaus an, was für nationale Beamten üblich ist, wenn es um das Recht geht, sich als Arbeitnehmer in einer Gewerkschaft zu organisieren, miteinander über Arbeitsrechte zu kommunizieren und, wenn man der Verletzung interner Regeln verdächtigt wird, bei einer unabhängigen Kommission Berufung einzulegen; nicht so jedoch beim EPA.

Alle diese Rechte wurden laut EPA-Personal ganz oder teilweise abgeschafft. Der Gewerkschaft ist es untersagt, innerhalb der EPA-Gebäude aktiv zu sein und der bestehende Betriebsrat wurde aufgelöst. Es wurden interne Ermittlungen eingeleitet, die häufig mit Einschüchterung einhergehen, und Personen werden ermutigt, Kollegen zu denunzieren, wenn sie sich kritisch aufstellen. Außerdem gibt es Fragen in Bezug auf die Integrität der rechten Hand Battistellis, des Kroaten Topiċ, der im eigenen Land der Korruption beschuldigt wird, dessen Ernennung Battistelli jedoch durchgesetzt hat.

Die teilnehmenden Länder, darunter die Niederlande, haben bei der Leitung des EPA das etzte Wort. Kürzlich haben diese Battistelli jedoch erneut für einen Zeitraum von vier Jahren ernannt. Offenbar wird der Protest von keinem dieser Länder ernst genommen. Dies ist zuallererst ein Fall für das niederländische Parlament, infolge der indirekten Beteiligung der EU jedoch auch des Europäischen Parlaments. Die Beamten, mit denen ich in Kontakt stehe, möchten aus Angst vor Repressalien anonym bleiben. Ihre Sache muss jedoch in Brüssel angehört werden. Dies erscheint mir als bessere Reaktion als die Antwort des EP- Petitionsausschusses, der die Angelegenheit nach einer Klage des Beamtenbundes an die interne Berufungskommission des EPA zurückverwies. Und die Klagen konzentrieren sich währenddessen u.a. gerade auf die Tatsache, dass diese Kommission nicht mehr unabhängig operieren kann, sondern von Battistelli unter Kuratel gestellt wurde. Was mich anbelangt, kommt hier der unterste Stein nach oben zu liegen: Gewerkschaftsrechte gelten für alle, auch für Beamte und sogar für hochbezahlte.

In French:

Info hebdo : Agitation à l’Office européen des brevets

Il se passera peut-être des jours sans que vous ne pensiez à l’Office européen des brevets (European Patents Office, OEB), mais il est toujours intéressant de garder un œil sur l’actualité de cette organisation européenne. Les fonctionnaires qui y travaillent se sont révoltés. Leurs actions s’opposaient au régime jugé dictatorial du directeur de l’OEB, Benoît Battistelli. Je m’entretiendrai prochainement à ce sujet avec les représentants du personnel. Bien que l’OEB ne soit pas une institution de l’UE, l’UE souhaite tout de même y jouer un rôle afin d’instituer un nouveau type de brevet européen. Il ne peut y avoir de situations dans lesquelles les droits des travailleurs sont bafoués et où règne le favoritisme dans les nominations et les licenciements.

Tout comme leurs collègues à Bruxelles, les fonctionnaires de l’OEB bénéficient de salaires incroyablement élevés. Par ailleurs, ils ne sont pas promus en fonction de leurs performances, mais sur la base du nombre d’années d’ancienneté. Battistelli désire parvenir à une réduction des coûts, notamment parce que les brevets approuvés par son organisation sont onéreux. Pour ce faire, il souhaite donc supprimer un grand nombre des privilèges du personnel. En soi, vous pouvez envisager différentes mesures, mais cela ne signifie pas encore que vous pouvez tout simplement ôter à votre personnel le droit à la parole et à des procédures de recours équitables et indépendantes. Sans parler du fait d’instaurer une culture d’intimidation. Et c’est, selon le syndicat des fonctionnaires de l’OEB, précisément ce que Battistelli est en train de faire.

L’OEB étant une organisation internationale indépendante, les conditions de travail y sont déterminées selon les règles de l’organisation même. L’un des bureaux de l’OEB est par exemple établi à Ryswick, mais le droit néerlandais n’y est pas applicable. Généralement, les organisations internationales se réfèrent donc aux conditions usuelles des fonctionnaires nationaux, notamment en ce qui concerne le droit des employés à se syndiquer, à discuter entre eux des droits du travail et, en cas de suspicion de violation des règles internes, à pouvoir faire appel à une commission indépendante ; ce n’est toutefois pas le cas au sein de l’OEB.

Selon le personnel de l’OEB, tous ces droits ont été partiellement ou entièrement supprimés. Le syndicat a reçu l’interdiction d’être actif au sein des bâtiments de l’OEB, et le comité d’entreprise existant a été dissous. Une enquête interne, souvent menée avec intimidation, a été mise en place, et les employés sont encouragés à dénoncer leurs collègues qui font preuve d’une attitude critique. Par ailleurs, des questions ont été soulevées quant à l’intégrité du bras droit de Battistelli, le Croate Topiċ, qui est accusé de corruption dans son propre pays mais dont la nomination a été fortement appuyée par Battistelli.

Ce sont les pays participants, parmi lesquels figurent les Pays-Bas, qui ont le dernier mot en matière de gestion de l’OEB. Il y a peu de temps, ces derniers ont toutefois réélu Battistelli pour une période de quatre ans. De toute évidence, l’absence de protestation de la part de ces pays a été prise au sérieux. Cette affaire concerne avant tout la seconde Chambre des États généraux des Pays-Bas, mais également le Parlement européen en raison de l’implication indirecte de l’UE. Les fonctionnaires avec qui j’entretiens des contacts désirent rester anonymes par crainte de représailles. Mais il faut que leur cas soit entendu à Bruxelles. Cela me semble être une meilleure réaction que la réponse fournie par la commission des pétitions du Parlement européen qui, après avoir reçu une plainte du syndicat des fonctionnaires, a renvoyé l’affaire à la commission de recours interne de l’OEB. Et cela même alors que les plaintes concernaient l’impossibilité de cette commission à fonctionner de manière indépendante, placée sous curatelle par Battistelli. En ce qui me concerne, c’est clair comme de l’eau de roche : les droits syndicaux s’appliquent à tout le monde, fonctionnaires y compris, même à haut salaire.

Many thanks to all those who have provided the translations above. We have a lot more coming.

Share this post: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • del.icio.us
 • Reddit
 • co.mments
 • DZone
 • email
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • NewsVine
 • Print
 • Technorati
 • TwitThis
 • Facebook

If you liked this post, consider subscribing to the RSS feed or join us now at the IRC channels.

Pages that cross-reference this one

What Else is New


 1. Links 22/3/2019: Libinput 1.13 RC2 and Facebook's Latest Security Scandal

  Links for the day 2. Why the UK Intellectual Property Office (UK-IPO) Cannot Ignore Judges, Whereas the EPO Can (and Does)

  The European Patent Convention (EPC) ceased to matter, judges' interpretation of it no longer matters either; the EPO exploits this to grant hundreds of thousands of dodgy software patents, then trumpet "growth" 3. The European Patent Office Needs to Put Lives Before Profits

  Patents that pertain to health have always posed an ethical dilemma; the EPO apparently tackled this dilemma by altogether ignoring the rights and needs of patients (in favour of large corporations that benefit financially from poor people's mortality) 4. “Criminal Organisation”

  Brazil's ex-President, Temer, is arrested (like other former presidents of Brazil); will the EPO's ex-President Battistelli ever be arrested (now that he lacks diplomatic immunity and hides at CEIPI)? 5. Links 21/3/2019: Wayland 1.17.0, Samba 4.10.0, OpenShot 2.4.4 and Zorin Beta

  Links for the day 6. Team UPC (Unitary Patent) is a Headless Chicken

  Team UPC's propaganda about the Unified Patent Court (UPC) has become so ridiculous that the pertinent firms do not wish to be identified 7. António Campinos Makes Up Claims About Patent Quality, Only to be Rebutted by Examiners, Union (Anyone But the 'Puff Pieces' Industry)

  Battistelli's propagandistic style and self-serving 'studies' carry on; the notion of patent quality has been totally discarded and is nowadays lied about as facts get 'manufactured', then disseminated internally and externally 8. Links 20/3/2019: Google Announces ‘Stadia’, Tails 3.13

  Links for the day 9. CEN and CENELEC Agreement With the EPO Shows That It's Definitely the European Commission's 'Department'

  With headlines such as “EPO to collaborate on raising SEP awareness” it is clear to see that the Office lacks impartiality and the European Commission cannot pretend that the EPO is “dafür bin ich nicht zuständig” or “da kenne ich mich nicht aus” 10. Decisions Made Inside the European Patent Organisation (EPO) Lack Credibility Because Examiners and Judges Lack Independence

  The lawless, merciless, Mafia-like culture left by Battistelli continues to haunt judges and examiners; how can one ever trust the Office (or the Organisation at large) to deliver true justice in adherence or compliance with the EPC? 11. Team UPC Buries Its Credibility Deeper in the Grave

  The three Frenchmen at the top do not mention the UPC anymore; but those who promote it for a living (because they gambled on leveraging it for litigation galore) aren't giving up and in the process they perpetuate falsehoods 12. The EPO Has Sadly Taken a Side and It's the Patent Trolls' Side

  Abandoning the whole rationale behind patents, the Office now led for almost a year by António Campinos prioritises neither science nor technology; it's all about granting as many patents (European monopolies) as possible for legal activity (applications, litigation and so on) 13. Where the USPTO Stands on the Subject of Abstract Software Patents

  Not much is changing as we approach Easter and software patents are still fool's gold in the United States, no matter if they get granted or not 14. Links 19/3/2019: Jetson/JetBot, Linux 5.0.3, Kodi Foundation Joins The Linux Foundation, and Firefox 66

  Links for the day 15. Links 18/3/2019: Solus 4, Linux 5.1 RC1, Mesa 18.3.5, OSI Individual Member Election Won by Microsoft

  Links for the day 16. Microsoft and Its Patent Trolls Continue Their Patent War, Including the War on Linux

  Microsoft is still preying on GNU/Linux using patents, notably software patents; it wants billions of dollars served on a silver platter in spite of claims that it reached a “truce” by joining the Open Invention Network and joining the LOT Network 17. Director Iancu Generally Viewed as a Lapdog of Patent Trolls

  As Director of the Office, Mr. Iancu, a Trump appointee, not only fails to curb patent trolls; he actively defends them and he lowers barriers in order to better equip them with bogus patents that courts would reject (if the targets of extortion could afford a day in court) 18. Links 17/3/2019: Google Console and IBM-Red Hat Merger Delay?

  Links for the day 19. To Team UPC the Unified Patent Court (UPC) Has Become a Joke and the European Patent Office (EPO) Never Mentions It Anymore

  The EPO's frantic rally to the very bottom of patent quality may be celebrated by obedient media and patent law firms; to people who actually produce innovative things, however, this should be a worrisome trend and thankfully courts are getting in the way of this nefarious agenda; one of these courts is the FCC in Germany 20. Links 16/3/2019: Knoppix Release and SUSE Independence

  Links for the day 21. Stopping António Campinos and His Software Patents Agenda (Not Legal in Europe) Would Require Independent Courts

  Software patents continue to be granted (new tricks, loopholes and buzzwords) and judges who can put an end to that are being actively assaulted by those who aren't supposed to have any authority whatsoever over them (for decisions to be impartially delivered) 22. The Linux Foundation Needs to Speak Out Against Microsoft's Ongoing (Continued) Patent Shakedown of OEMs That Ship Linux

  Zemlin actively thanks Microsoft while taking Microsoft money; he meanwhile ignores how Microsoft viciously attacks Linux using patents, revealing the degree to which his foundation, the “Linux Foundation” (not about Linux anymore, better described as Zemlin’s PAC), has been compromised 23. Links 15/3/2019: Linux 5.0.2, Sublime Text 3.2

  Links for the day 24. The EPO and the USPTO Are Granting Fake Patents on Software, Knowing That Courts Would Reject These

  Office management encourages applicants to send over patent applications that are laughable while depriving examiners the freedom and the time they need to reject these; it means that loads of bogus patents are being granted, enshrined as weapons that trolls can use to extort small companies outside the courtroom 25. CommunityBridge is a Cynical Microsoft-Funded Effort to Show Zemlin Works for 'Community', Not Microsoft

  After disbanding community participation in the Board (but there are Microsoft staff on the Board now) the "Linux Foundation" (or Zemlin PAC) continues to take Microsoft money and polishes or launders that as "community" 26. Links 14/3/2019: GNOME 3.32 and Mesa 19.0.0 Released

  Links for the day 27. EPO 'Results' Are, As Usual, Not Measured Correctly

  The supranational monopoly, a monopoly-granting authority, is being used by António Campinos to grant an insane amount of monopolies whose merit is dubious and whose impact on Europe will be a net negative 28. Good News Everyone! UPC Ready to Go... in 2015!

  Benoît Battistelli is no longer in Office and his fantasy (patent lawyers' fantasy) is as elusive as ever; Team UPC is trying to associate opposition to UPC with the far right (AfD) once again 29. Links 13/3/2019: Plasma 5.15.3,Chrome 73 and Many LF Press Releases

  Links for the day 30. In the Age of Trumpism EFF Needs to Repeatedly Remind Director Iancu That He is Not a Judge and He Cannot Ignore the Courts

  The nonchalance and carelessness seen in Iancu's decision to just cherry-pick decisions/outcomes (basically ignoring caselaw) concerns technologists, who rightly view him as a 'mole' of the litigation 'industry' (which he came from)


CoPilotCo

RSS 64x64RSS Feed: subscribe to the RSS feed for regular updates

Home iconSite Wiki: You can improve this site by helping the extension of the site's content

Home iconSite Home: Background about the site and some key features in the front page

Chat iconIRC Channel: Come and chat with us in real time

CoPilotCo

Recent Posts