Bonum Certa Men Certa

Translations of Member of the European Parliament Complaining About European Patent Office (EPO)

Dennis De JongSummary: French, German, Dutch, and English translations of the article from Dennis De Jong

LAST week we wrote about Dutch MEP Dennis De Jong criticising Battistelli and Topić, calling for action against them. Thankfully, owing to our readers, we now have translations of his criticism. The European Parliament may not choose to resolve this, but others might take action and later this year we will publish texts of some formal complaints about the EPO.In English:

Week log: Disquiet at European Patent OfficeThere may be days that you don’t think about the European Patents Office, but it's worthwhile keeping an eye on the news about this European organisation. The civil servants working there have revolted. Their actions are directed against, in their view, the dictatorial regime of the director of the EPO, Benoît Battistelli. I will be speaking with the representatives of the employees in the near future. Although the EPO is not an EU institution, the EU does intend to enter into some kind of partnership with it for new type of European patent. Situations where employee rights are trampled on and where there is a smell of nepotism relating to appointments and dismissals should not occur.

Just as their colleagues in Brussels, the civil servants of the EPO are extremely well paid. In addition, they are not promoted on the basis of performance but on the basis of years of service. Battistelli wants to cut costs, also because the patents approved by his organisation are expensive. He therefore wishes to get rid of a substantial number of employee privileges. There might be an argument for this but that does not mean that you can arbitrarily take away from your employees the right to participate or deny them a genuine, independent appeal procedure. Let alone that you introduce a culture of intimidation. And that, according to EPO’s civil servants union, is exactly what Battistelli is doing.

As the EPO is an independent international organisation, the employment conditions are arranged on the basis of the rules of the organisation itself. There is an EPO office in Rijswijk for example, but Dutch law does not apply there. Normally, international organisations look at what is usual for national civil servants where it concerns the right of employees to organise themselves in a trade union, to communicate with each other on employment rights and, if you are suspected of a breach of internal rules, to be able to appeal to an independent committee; but not so at the EPO.

According to EPO employees, all these rights have been completely or partially abolished. The trade union may not be active within EPO buildings and the existing works council has been abolished. An internal investigation body has been set up which often acts in an intimidating manner and encourages people to snitch on colleagues if they take a critical stance. There are also question marks relating to the integrity of Battistelli’s right hand man, the Croat Topić, who in his home country is accused of corruption and whose appointment was pushed through by Battistelli.

The participating countries, including the Netherlands, have the last say in the board of the EPO. However, they have recently reappointed Battistelli for a period of four years. Apparently the protest is not being taken seriously by any of these countries. This is first and foremost a matter for the House of Representatives but, due to the indirect involvement of the EU, also for the European Parliament. The civil servants with whom I am in contact, wish to remain anonymous for fear of reprisals. But their case must be heard in Brussels. It appears there would be a better response than the answer from the EP’s petitions committee which, after a complaint from the civil servants union, referred the case back to the EPO’s internal appeals committee. This despite the fact that the complaints actually related to the fact that this committee can no longer operate independently but has been put under guardianship by Battistelli. As far as I am concerned, this is the core issue: trade union rights apply to everybody, including civil servants, even the extremely well-paid ones.In Dutch:

Weeklog: Onrust bij Europees Octrooi BureauEr zullen misschien dagen voorbij gaan dat u niet denkt aan het Europees Octrooi Bureau (European Patents Office, EPO), maar toch is het de moeite waard het nieuws over deze Europese organisatie in de gaten te houden. De ambtenaren die er werken, zijn in opstand gekomen. Hun acties richten zich tegen het in hun ogen dictatoriale bewind van de directeur van EPO, Benoit Battistelli. Binnenkort ga ik met vertegenwoordigers van het personeel spreken. EPO is dan wel geen EU-instelling, de EU wil er wel zaken mee gaan doen voor een nieuw soort Europees octrooi. Dan horen er geen toestanden te zijn waarbij werknemersrechten met voeten worden getreden en er de geur van vriendjespolitiek bij benoemingen en ontslagen heerst.

Net als hun Brusselse collega’s krijgen de ambtenaren van EPO een gigantisch hoog salaris. Bovendien worden zij niet op basis van prestaties maar op grond van dienstjaren bevorderd. Battistelli wil de kosten drukken, ook al omdat de octrooien die zijn organisatie goedkeurt, duur zijn. Dus wil hij af van een flink aantal privileges van het personeel. Op zich kun je je daar wat bij voorstellen, maar dat betekent nog niet dat je het recht op inspraak en op eerlijke, onafhankelijke beroepsprocedures zomaar van je personeel kunt afnemen. Laat staan dat je een cultuur van intimidatie invoert. En dat is precies wat Battistelli volgens de ambtenarenbond van EPO doet.

Omdat EPO een onafhankelijke internationale organisatie is, worden de arbeidsvoorwaarden geregeld via de regels van de organisatie zelf. Er zit bijvoorbeeld een kantoor van EPO in Rijswijk, maar het Nederlandse recht is niet van toepassing. Normaal gesproken, kijken internationale organisaties wel degelijk naar wat voor nationale ambtenaren gebruikelijk is, als het gaat om het recht je als werknemers in een vakbond te organiseren, met elkaar over arbeidsrechten te communiceren, en om, als je verdacht wordt van een overtreding van interne regels, in beroep te kunnen gaan bij een onafhankelijke commissie, maar niet zo bij EPO.

Al deze rechten zijn volgens het personeel van EPO geheel of gedeeltelijk afgeschaft. De vakbond is het verboden binnen de gebouwen van EPO actief te zijn en de bestaande ondernemingsraad is afgeschaft. Er is een interne recherche opgezet die vaak intimiderend te werk gaat en mensen worden aangemoedigd collega’s te verklikken, als die zich kritisch opstellen. Bovendien zijn er vragen over de integriteit van de rechterhand van Battistelli, de Kroaat Topic, die in eigen land beschuldigd wordt van corruptie, maar wiens benoeming er door Battistelli is doorgedrukt.

De deelnemende landen, waaronder Nederland, hebben bij het bestuur van EPO het laatste woord. Onlangs hebben deze Battistelli echter opnieuw benoemd voor een periode van vier jaar. Kennelijk wordt het protest door geen van deze landen serieus genomen. Dat is eerst en vooral een zaak voor de Tweede Kamer, maar door de indirecte betrokkenheid van de EU ook van het Europees Parlement. De ambtenaren met wie ik contact heb, willen anoniem blijven uit angst voor represailles. Maar hun zaak moet in Brussel gehoord worden. Dat lijkt me een betere reactie dan het antwoord van de verzoekschriftencommissie van het EP die na een klacht van de ambtenarenbond de zaak terugverwees naar de interne beroepscommissie van EPO. En dat terwijl de klachten zich juist o.a. richtten op het feit dat die commissie niet langer onafhankelijk kan opereren maar onder curatele is gezet door Battistelli. Wat mij betreft, komt hier de onderste steen boven: vakbondsrechten gelden voor iedereen, ook voor ambtenaren en zelfs voor duurbetaalde.


In German:

Wochenbericht: Unruhe beim Europäischen PatentamtEs vergehen vielleicht Tage, an denen Sie nicht an das Europäische Patentamt (European Patents Office, EPO) denken, aber dennoch lohnt es die Mühe, die Nachrichten über diese europäische Organisation im Auge zu behalten. Die dort beschäftigten Beamten haben revoltiert. Ihre Aktionen richten sich gegen das in ihren Augen diktatorische Regiment des EPA-Direktors, Benoît Battistelli. In Kürze werde ich mit Vertretern des Personals sprechen. Das EPA ist zwar keine EU-Institution, die EU möchte jedoch mit dem Amt Geschäfte in Bezug auf eine neue Art von europäischem Patent machen. Dann dürfen keine Zustände bestehen, bei denen Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten werden und der Geruch von Vetternwirtschaft bei Einstellungen und Entlassungen herrscht.

Genau wie ihre Brüsseler Kollegen beziehen die EPA-Beamten ein gigantisch hohes Gehalt. Zudem werden sie nicht aufgrund ihrer Leistungen, sondern auf der Grundlage ihrer Dienstjahre befördert. Battistelli möchte die Kosten senken, auch weil die von seiner Organisation erteilten Patente teuer sind. Er will daher von einer stattlichen Anzahl Privilegien des Personals wegkommen. Eigentlich kann man sich dabei etwas vorstellen, aber es bedeutet noch nicht, dass das Recht des Personals auf Mitbestimmung und ehrliche, unabhängige Berufsverfahren ohne Weiteres gestrichen werden kann. Geschweige denn, dass man eine Kultur der Einschüchterung einführt. Und genau das tut Battistelli laut Aussage des EPA-Beamtenbunds. Da das EPA eine unabhängige internationale Organisation ist, werden die Arbeitsbedingungen durch die Regeln der Organisation selbst festgelegt. So besteht beispielsweise ein EPA-Büro in Rijswijk, aber niederländisches Recht ist nicht anwendbar. Normalerweise schauen sich internationale Organisationen durchaus an, was für nationale Beamten üblich ist, wenn es um das Recht geht, sich als Arbeitnehmer in einer Gewerkschaft zu organisieren, miteinander über Arbeitsrechte zu kommunizieren und, wenn man der Verletzung interner Regeln verdächtigt wird, bei einer unabhängigen Kommission Berufung einzulegen; nicht so jedoch beim EPA.

Alle diese Rechte wurden laut EPA-Personal ganz oder teilweise abgeschafft. Der Gewerkschaft ist es untersagt, innerhalb der EPA-Gebäude aktiv zu sein und der bestehende Betriebsrat wurde aufgelöst. Es wurden interne Ermittlungen eingeleitet, die häufig mit Einschüchterung einhergehen, und Personen werden ermutigt, Kollegen zu denunzieren, wenn sie sich kritisch aufstellen. Außerdem gibt es Fragen in Bezug auf die Integrität der rechten Hand Battistellis, des Kroaten TopiÄ‹, der im eigenen Land der Korruption beschuldigt wird, dessen Ernennung Battistelli jedoch durchgesetzt hat.

Die teilnehmenden Länder, darunter die Niederlande, haben bei der Leitung des EPA das etzte Wort. Kürzlich haben diese Battistelli jedoch erneut für einen Zeitraum von vier Jahren ernannt. Offenbar wird der Protest von keinem dieser Länder ernst genommen. Dies ist zuallererst ein Fall für das niederländische Parlament, infolge der indirekten Beteiligung der EU jedoch auch des Europäischen Parlaments. Die Beamten, mit denen ich in Kontakt stehe, möchten aus Angst vor Repressalien anonym bleiben. Ihre Sache muss jedoch in Brüssel angehört werden. Dies erscheint mir als bessere Reaktion als die Antwort des EP- Petitionsausschusses, der die Angelegenheit nach einer Klage des Beamtenbundes an die interne Berufungskommission des EPA zurückverwies. Und die Klagen konzentrieren sich währenddessen u.a. gerade auf die Tatsache, dass diese Kommission nicht mehr unabhängig operieren kann, sondern von Battistelli unter Kuratel gestellt wurde. Was mich anbelangt, kommt hier der unterste Stein nach oben zu liegen: Gewerkschaftsrechte gelten für alle, auch für Beamte und sogar für hochbezahlte.


In French:

Info hebdo : Agitation à l'Office européen des brevetsIl se passera peut-être des jours sans que vous ne pensiez à l'Office européen des brevets (European Patents Office, OEB), mais il est toujours intéressant de garder un Å“il sur l'actualité de cette organisation européenne. Les fonctionnaires qui y travaillent se sont révoltés. Leurs actions s'opposaient au régime jugé dictatorial du directeur de l'OEB, Benoît Battistelli. Je m'entretiendrai prochainement à ce sujet avec les représentants du personnel. Bien que l'OEB ne soit pas une institution de l'UE, l'UE souhaite tout de même y jouer un rôle afin d'instituer un nouveau type de brevet européen. Il ne peut y avoir de situations dans lesquelles les droits des travailleurs sont bafoués et où règne le favoritisme dans les nominations et les licenciements.

Tout comme leurs collègues à Bruxelles, les fonctionnaires de l'OEB bénéficient de salaires incroyablement élevés. Par ailleurs, ils ne sont pas promus en fonction de leurs performances, mais sur la base du nombre d'années d'ancienneté. Battistelli désire parvenir à une réduction des coûts, notamment parce que les brevets approuvés par son organisation sont onéreux. Pour ce faire, il souhaite donc supprimer un grand nombre des privilèges du personnel. En soi, vous pouvez envisager différentes mesures, mais cela ne signifie pas encore que vous pouvez tout simplement ôter à votre personnel le droit à la parole et à des procédures de recours équitables et indépendantes. Sans parler du fait d'instaurer une culture d'intimidation. Et c'est, selon le syndicat des fonctionnaires de l'OEB, précisément ce que Battistelli est en train de faire.

L'OEB étant une organisation internationale indépendante, les conditions de travail y sont déterminées selon les règles de l'organisation même. L'un des bureaux de l'OEB est par exemple établi à Ryswick, mais le droit néerlandais n'y est pas applicable. Généralement, les organisations internationales se réfèrent donc aux conditions usuelles des fonctionnaires nationaux, notamment en ce qui concerne le droit des employés à se syndiquer, à discuter entre eux des droits du travail et, en cas de suspicion de violation des règles internes, à pouvoir faire appel à une commission indépendante ; ce n'est toutefois pas le cas au sein de l'OEB.

Selon le personnel de l'OEB, tous ces droits ont été partiellement ou entièrement supprimés. Le syndicat a reçu l'interdiction d'être actif au sein des bâtiments de l'OEB, et le comité d'entreprise existant a été dissous. Une enquête interne, souvent menée avec intimidation, a été mise en place, et les employés sont encouragés à dénoncer leurs collègues qui font preuve d'une attitude critique. Par ailleurs, des questions ont été soulevées quant à l'intégrité du bras droit de Battistelli, le Croate TopiÄ‹, qui est accusé de corruption dans son propre pays mais dont la nomination a été fortement appuyée par Battistelli.

Ce sont les pays participants, parmi lesquels figurent les Pays-Bas, qui ont le dernier mot en matière de gestion de l'OEB. Il y a peu de temps, ces derniers ont toutefois réélu Battistelli pour une période de quatre ans. De toute évidence, l'absence de protestation de la part de ces pays a été prise au sérieux. Cette affaire concerne avant tout la seconde Chambre des États généraux des Pays-Bas, mais également le Parlement européen en raison de l'implication indirecte de l'UE. Les fonctionnaires avec qui j'entretiens des contacts désirent rester anonymes par crainte de représailles. Mais il faut que leur cas soit entendu à Bruxelles. Cela me semble être une meilleure réaction que la réponse fournie par la commission des pétitions du Parlement européen qui, après avoir reçu une plainte du syndicat des fonctionnaires, a renvoyé l'affaire à la commission de recours interne de l'OEB. Et cela même alors que les plaintes concernaient l'impossibilité de cette commission à fonctionner de manière indépendante, placée sous curatelle par Battistelli. En ce qui me concerne, c'est clair comme de l'eau de roche : les droits syndicaux s'appliquent à tout le monde, fonctionnaires y compris, même à haut salaire.


Many thanks to all those who have provided the translations above. We have a lot more coming.

Recent Techrights' Posts

[Meme] The Doyen and the Colonel
EPO continues to prioritise lawbreaking over knowledge
Microsoft Poetterix is Work in Progress
Linux's New DRM Panic 'Blue Screen of Death' In Action
[Meme] Community of People to be Exploited, Then Thrown Away, Left Behind or Even Slandered
Debian.org front page
Alexandre Oliva's FSF disposition
During my recent trip for LibrePlanet, I was fortunate to have, or at least start, long conversations with nearly everyone in FSF staff
 
While Everyone is Furious at Vista 11 (Over TPM, Recall and Other Malicious 'Features') Canonical is Selling It to People
So the only thing Canonical says about Windows is that you should give it a try?
Links 18/06/2024: Adobe and Internet Archive in Trouble
Links for the day
Peter Duffy Explains SystemD
Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer!
EPO Union Action: Next Week SUEPO The Hague and SUEPO Munich Talk About New Pension Scheme (NPS) and Salary Savings Plan (SSP)
So there are basically 32 days left for more people to intervene
[Meme] Wait Till Systemd-Recall
The only thing Linux still needs is a forensics backdoor
GNU/Linux Up This Month in India (or Why Famous Criminal Bill Gates Keeps Visiting Modi)
truth tends to catch up with people
24/7 Work Discipline
it's not so much about how much (or how long) one works, it's about how one works and whether one feels comfortable doing it
Adamant Conformism is an Enemy of Science
"The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man"
Over at Tux Machines...
GNU/Linux news for the past day
IRC Proceedings: Monday, June 17, 2024
IRC logs for Monday, June 17, 2024
Links 18/06/2024: Further Mass Layoffs and Gemini Leftovers
Links for the day
At IBM, "Brownnosing is the Norm."
Many of these comments are from IBM insiders
Myanmar/Burma: Google Gains One Percent, Microsoft Loses One Percent Since the LLM Hype ('Bing Chat')
it's not hard to understand LLMs didn't replace real search and didn't replace Google, either
[Meme] KISS, not SAAS
Gemini Protocol turns 5 in exactly 2 days
Hostageware: The Threat of Clown Computing (or 'SaaS', Another Misnomer or Buzzword) to Computer Users Everywhere
This problem isn't limited to Free software adopters
Jean-Pierre Giraud, Possible Forgeries & Debian: elections, judgments, trademark already canceled, archaeologist
Reprinted with permission from Daniel Pocock
Six on the Beach: After Losing Six Continents Microsoft is Losing Oceania Too
Based on the 6- or 7-continent view of the world
Links 17/06/2024: Mass Layoffs Accelerating in Tech, Concerns About Impact of the Net
Links for the day
Gemini Links 17/06/2024: Hyprland Analysed and No Use for Betrusted
Links for the day
Microsoft Can Never Make a Comeback Anymore, the Community is Shutting It Out
We're relying on the real community, not fake ones or coopted ones
The World is Becoming (or Has Already Become) Linux
An intercontinental success story
Georgia: Bing Share Fell by Half Since 'Bing Chat' (LLM Hype), Fell Behind Yandex As Well
Georgia's situation is interesting
[Meme] SPI and 'FSFE': Sponsored by Microsoft to...
women's instincts do not matter to these strongmen
One More (Failed) Attempt to Deplatform the Sites by Harassing and Threatening Webhosts
What we're seeing here is a person who abuses the system in Canada at Canadian taxpayers' expense trying to do the same in the UK, at British taxpayers' expense
[Meme] Shitburger of an LLM
IBM and the Hololens
Links 17/06/2024: Chatbot Nonsense Thrown Under the Bus (Severe Failure, Pure Hype), How to Finance Free Software 'Hackers'
Links for the day
Debian's Personal Attacks Are Upsetting Women, Too
Female Debian Developer: "I Believe Daniel [Pocock] is On the Right Track."
Microsoft's Bing is So Irrelevant in Moldova (1%) That Russia's Yandex is About 5 Times Bigger
How much longer before Microsoft throws in the towel?
12 Days Have Passed Since the Edward Brocklesby Revelations and Debian Project Has Said Absolutely Nothing About That
One must therefore assume they have nothing to say in their defence (covering up severe security failings)
Yes, You Can
Unless you live somewhere like Russia...
[Meme] Listen to the Experts
Bill Gates didn't even finish university]
Roy and Rianne's Righteously Royalty-free RSS Reader (R.R.R.R.R.R.) and the Front-End Interfaces
As the Web deteriorates the availability, quality and prevalence of RSS feeds is not improving, to put it mildly
Algeria Shows High GNU/Linux and Android Adoption, All-Time High and Almost Three-Quarters of Web Requests
GNU/Linux was below 3%, now it is above 3%
Mass Layoffs at Microsoft-owned GitHub (About 80 Percent of the Staff in India Laid Off)
It's not just in India
Over at Tux Machines...
GNU/Linux news for the past day
IRC Proceedings: Sunday, June 16, 2024
IRC logs for Sunday, June 16, 2024
Gemini Links 16/06/2024: Scarecrows, Moles, Ham Radio, and No IPs
Links for the day
Africa is Android and Green (Chrome, Not Just Android Logo)
In Africa Firefox is almost below 1% now
Coercion From the "Consent" and "CoC" Crowd is a Self-Defeating Tactic
Freedom of the press; Nothing less
Covering Abuses and Corruption
We'll never surrender to blackmail
According to statCounter, GNU/Linux Increased From 3.77% to 3.89% This Month (Worldwide), Windows Now Below 20% in 78 Nations, Below 10% in 27 Nations
Highest since March (for GNU/Linux)
Ubuntu Running Out of Energy
Its planet too is deteriorating
Links 16/06/2024: In Defence of Email and Why Recycling Symbol Lost All Meaning
Links for the day
Gemini Links 16/06/2024: Computer Science Course Union and Potentiometer
Links for the day
Cross border crime: sale of Swiss insurance in France and European Union without authorisation
Reprinted with permission from Daniel Pocock
Letting Microsoft systemd Manage /home Was a Terrible Idea All Along
systemd-tmpfiles, deleting /home
Patriotism is OK, But We Need Facts and Reason, Not Blind Obedience to Authority
Very seldom in the history of human civilisation has groupthink proven to be of real merit
When You Touch One of Us You Touch All of Us
We have a principled, uncompromising stance on this matter
Links 16/06/2024: New Sanctions Against Russia, Fentanylware (TikTok) Causing More Problems
Links for the day
Social Control Media in Japan: Twitter (X) Has Collapsed, YouTube Rising (Apparently)
What a genius Mr. Musk is!
Windows Cleansed in South Africa (Already Hovering Around 10% Market Share)
Plus Microsoft's mass layoffs in Africa
[Meme] Satya Nadella's Windows PC RECALLS Not What He Did
Satya got lucky
Usage of Let's Encrypt in Geminispace Has Collapsed (That's a Good Thing!)
Ideally, or eventually, all capsules will sign their own certificates or have their own CA
North Macedonia: Windows Down From 99.2% to 28.5%
Last year it was even measured at 26%
Over at Tux Machines...
GNU/Linux news for the past day
IRC Proceedings: Saturday, June 15, 2024
IRC logs for Saturday, June 15, 2024
Gemini Links 16/06/2024: Hand Held Maneuvering Unit and Hugo Static Files
Links for the day